Automatizace měření audio zařízení na platformě APx500

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi automatizace měření na platformě APx500. Této automatizace by mělo být dosaženo nejen s využitím měřícího programu APx500, ale také s využitím programu třetích stran. V těchto programech by měli být vytvořeny měřící projekty. Mezi mnoho kompatibilních programy patrí LabVIEW, VEE, a programovací prostředí využívající jazyk Visual Basic. Práce je dělena do několika části. První částí je seznámení s programem APx500 a s nabídkou jeho funkcí. Druhá část se zabývá propojením programu APx500 s programy třetích stran s využití APx API. V praktické části se práce nejprve věnuje vytváření měřicího projektu v prostředí LabVIEW pro měření kmitočtové přenosové charakteristiky. Poté je práce zaměřena na vytváření měřícího projektu uvnitř dokumentu Excel, s využitím jazyka Visual Basic for Applications. Tento projekt je k měření akustické odezvy, impedance a Thiele-Smallových parametrů reproduktoru.
This bachelor thesis is focused on the options of measurement automatization on the platform APx500. This automatization should be achieved not only with the use of the measuring program APx500, but also with the use of third-party programs. In these programs, measuring projects should be created. Among many compatible programs, there are LabVIEW, VEE, and a programing environment using Visual Basic language. The thesis is divided into many parts. The first part is focused on the introduction of the APx500 program and its functions. The second part is aimed at the connecting program APx500 with third-party programs using APx API. The practical part of this thesis is about the creation of a measuring project for frequency response in program LabView. Afterwards, this thesis focuses on creating a measuring project inside Excel document, with the usage of Visual Basic language for Applications. This project is intended to measure acoustic response, impedance and Thiele-Small parameters of a loudspeaker.
Description
Citation
PANÁČEK, R. Automatizace měření audio zařízení na platformě APx500 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Mach, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. David Kurc (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Otázky k obhajobě: U jakých reproduktorů jste provedl měření impedance? Srovnejte výsledky s očekávanými nebo jinými přístroji změřenými hodnotami. Student správně odpověděl na otázku. Kde by podle Vás podobné automatizované měření bylo nejvýhodnější? Je možné bez lidského zásahu (např. změny měřicího zapojení) provést automatické měření jednotek, desítek, stovek parametrů? Student správně odpověděl na otázku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO