Manuál komunikace inženýrských staveb v intravilánu s veřejností

Abstract
Komunikační manuál analyzuje v podmínkách statutárního města Brna výchozí stav a představuje konkrétní návrhy, jak správně komunikovat veřejné stavební investice města s důrazem na participativní pojetí veřejné správy. Dokument se tak může stát vodítkem pro výkon určitých částí agendy obecní samosprávy města Brna na úrovni Magistrátu i městských částí. Inženýrské stavby jsou typické svou relativně vysokou finanční zátěží pro veřejné rozpočty, komplikovaností realizace a tím, že po ukončení realizace nemusí být pro občany viditelné. Proto se stávají terčem kontroverze. Správně koncipovaná komunikace o těchto tématech s občany má potenciál zvýšit efektivitu veřejných investic.
The objective of the communication manual is to analyze the initial situation in case of the statutory city of Brno and to present specific proposals on how to effectively communicate public construction investments of the city, with a focus on a participatory approach to public administration. The document can serve as a guide for the execution of certain parts of the municipal self-government agenda for the city of Brno at the level of the City Hall and municipal districts. Engineering projects are characterized by their relatively high financial burden on public budgets, the complexity of implementation, and the fact that they often remain invisible to citizens after completion. As a result, they become subjects of controversy. Well-conceived communication on these topics with citizens has the potential to increase the efficiency of public investments.
Description
Citation
POKORNÁ, T. Manuál komunikace inženýrských staveb v intravilánu s veřejností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Kristýna Hrabová, Ph.D. (člen) Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Michal Kriška-Dunajský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2024-02-01
Defence
Během své prezentace s názvem Manuál komunikace inženýrských staveb v intravilánu s veřejností studentka pohovořila o komunikačním manuálu. Následoval popis metod - strukturované rozhovory, místní šetření s občany. Následovaly výsledky SWOT analýz. V závěru představila doporučení pro město Brno, pro městské části a městské firmy. Následovaly otázky oponenta prácedoc. JUDr. Ing. Zdeňka Dufka, Ph.D.: 1. Je něco, co jste z časových důvodů nestihla do práce zapracovat? Jestli ano, prosím popište o jakou oblast byste práci rozšířila? 2. Pokud byste byla v roli starostky MČ a měla zvolit jaké kanály komunikace s veřejností využít, co byste a jak využila? Prosím počítejte s realitou, že zadarmo nikdo nepracuje a že každá práce něco stojí. Následovaly dotazy členů komise: doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. Čím je specifické agilní řízení. Jakým typem komunikace se zabýváte? Jaký typ matice máte na stránce na 9. SWOT analýza. Znáte jinou matici než matici postoje a vlivů? Ing. et Ing. Kristýna Hrabová, Ph.D. Zaměřila jste se u SWOT analýzy na vnitřní i vnějši vlivy? Studentka na otázky komise odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO