Statická analýza vybrané konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce se zabývá statickou analýzou konstrukce. Řešená konstrukce je lávka, která bude stát na vlakovém nádraží v Adamově. Statický výpočet bude proveden pomocí programu. Zvolený výpočetní model bude následně porovnán s ručním výpočtem.
This thesis deal with static analysis of structure. The solution construction is a footbridge. The footbridge will be bult in the train station Adamov. Structural design will be done using software. The chosen computioal model will be compared with hand calculation.
Description
Citation
DVOŘÁK, K. Statická analýza vybrané konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. - předseda, prof. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - místopředseda, Ing. Zbyněk Zajac - tajemník, Ing. Roman Gratza, Ph.D. - člen, Ing. Petr Hradil, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Kamil Dvořák v rámci 10-ti minutové prezentace představil hlavní výsledky své bakalářské práce (BP). Práce se zabývá statickou analýzou konstrukce. Řešená konstrukce je lávka, která bude stát na vlakovém nádraží v Adamově. Statický výpočet byl proveden pomocí programu. Zvolený výpočetní model byl následně porovnán s ručním výpočtem. Předseda komise prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. Tajemník komise Ing. Zbyněk Zajac Ing. Josef Martinásek, Ph.D. přečetl hodnocení vedoucího BP. Ing. Filip Hokeš přečetl hodnocení oponenta BP a vyzval studenta k zodpovězení dotazů uvedených v oponentním posudku: Vztah pro přepočet výšky plechu v kap. 3.1 (str. 17) není dokumentován obrázkem a je poměrně složité jej rozklíčovat. Lze doplnit komentář k použitým proměnným a obrázek? V rámci zjednodušení a stanovení výchozích předpokladů ručního výpočtu v kap. 4 (str. 23) jste neuvažoval proměnnou tuhost po délce konstrukce s odůvodněním, že by to nemělo mít velký vliv na výsledek. Bylo tomu skutečně při srovnání výsledků (např. momentů nad podporami) tak? Zjednodušený ruční výpočet byl proveden na modelu s náhradní ohybovou tuhostí odpovídající ohybové tuhosti modelu v RFEM. Jak to pro srovnání vypadalo s tuhostí osovou? V ručním výpočtu byla zanedbána virtuální práce od normálových a posouvajících sil, a to vzhledem k tomu, že konstrukce nebyla osově namáhána. Jak lze definovat podmínku pro zanedbání práce virtuálních posouvajících sil? Byl zanedbán vliv smykové tuhosti i v numerickém modelu v RFEM? Na položené dotazy měl student připraveny odpovědi. Ing. Filip Hokeš vznesl doplňující dotazy. Student odpověděl a oponent byl spokojen s odpověďmi. Dále byly položeny dotazy členů komise: Doc. Kytýr Otázka: Reálná konstrukce je příhradová, kterou jste zjednodušil. Lze stanovit z náhrady osové síly v příhradové konstrukci? Odpověď: Student odpověděl, že nelze. Otázka: Srovnal jste výsledky osových sil v příhradové konstrukci s vnitřními silami náhradního nosníku? Odpověď: Nesrovnal. Doktor Hradil Otázka: Jak jste vytvořil nosník s náhradní tuhostí příhradové konstrukce? Odpověď: Student odpověděl na doplňující dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO