Analýza pohonu modelu domovního výtahu s EC motorem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce pojednává o možnostech vyhodnocování polohy a o řízení pohonu pomocí pracovního prostředí SMI. Dále se zaměřuje na vytvoření programu pomocí navrhnutého algoritmu řízení. Práce je realizována na modelu výtahu s elektronicky komutovaným motorem. Jako čidlo polohy je použit inkrementální snímač. Řídící jednotka motoru se nastavuje a programuje v programu SmartMotorInterface. V další části je provedeno měření při změnách parametrů. Na základě těchto měření je vyhodnocen vliv jednotlivých parametrů na průběh polohy a přesnosti polohování. V závěru práce je vytvořen návrh laboratorní úlohy pro výuku. Laboratorní úloha je sestavena tak, aby se studenti seznámili s pracovním prostředím SMI a vyzkoušeli si prakticky nastavování inkrementálního snímače polohy a řízení motoru pomocí zadaného algoritmu.
The master thesis encompasses the possibilities of position evaluation and drive control with the aid of SMI work enviroment. Furthermore the thesis is directed to create a program through a designed control algorithm. The work is realised on the elevator model with electronically commuted motor. An incremental scanner is used as the position sensor. The motor control unit is set up and programmed in the SmartMotorInterface software. In the next part, measurements with altered parameters are conducted. On the basis of these measurements the influence of parameters on the positioning process and its accuracy is evaluated. At the conclusion of the work, a design of laboratory task for educational purposes is created. The laboratory task is composed in such a way, that students would become familiar with the SMI work enviroment and would be able to practicaly test the setup of incremental position sensor and motor control with the aid of entered algorithm.
Description
Citation
JAVOŘÍK, Z. Analýza pohonu modelu domovního výtahu s EC motorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Lapčík, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. David Wurst (člen)
Date of acceptance
2010-06-10
Defence
Student v rámci své diplomoivé práce navrhl a provedl úpravy na modelu domovního výtahu. Přístup k řešení i dosažené výsledky svědčí o magisterských schopnostech diplomannta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO