Stanovení antimikrobiální a antioxidační aktivity vybraných bylinných extraktů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Migrénovník (Tetradenia spp.) je rostlina přirozeně se vyskytující v Africe patřící do čeledi Lamiaceae, která je využívána v tradiční medicíně k léčbě malárie, angíny nebo k ošetření tropických onemocnění kůže. Pro zisk bioaktivních látek byla z řad extrakčních metod vybrána macerace. Byla provedena optimalizace jejích podmínek, která se zaměřila na co možná nejvyšší zisk bioaktivních sloučenin. Jako optimální byla vybrána teplota 60 °C, doba extrakce 40 minut, rozpouštědlo 40% ethanol a poměr navážky a rozpouštědla 1:5. V takto získaném „optimálním“ extraktu bylo celkem identifikováno 63 aromaticky aktivních sloučenin. Největší zastoupení představovaly terpeny (88,60 %), z nich pak zejména kyslíkaté monoterpeny (55,65 %) a monoterpeny (29,52 %). Nejvíce zastoupenými sloučeninami byly kafr (51,76 %), cis--ocimen (8,17 %), 3-oktanol acetát (7,71 %), trans--ocimen (6,76 %), -terpinen (4,93 %), o-cymen (3,81 %), terpinolen (1,33 %), limonen (1,33 %), kamfen (1,19 %) a borneol (1,20 %). Dále byl stanoven celkový obsah polyfenolů 0,31 ± 0,02 mgGAEml-1, který odpovídá 1,52 ± 0,11 mgGAEg-1 rostliny. Antioxidační aktivita činila 417,56 ± 32,84 gTEACml-1 a procento zhášení radikálu ABTS•+ 88,99 ± 7,00 %. Na závěr byla ověřena antimikrobiální aktivita optimálního extraktu vůči bakteriím Bacillus cereus, Escherichia coli a kvasince Candida glabrata. Vůči E. coli a C. glabrata nevykazoval extrakt žádnou antimikrobiální aktivitu. Vůči B. cereus byla pozorována slabá antimikrobiální aktivita. Získané výsledky potvrzují, že migrénovník obsahuje řadu zajímavých aromaticky aktivních látek, vykazuje antioxidační i antimikrobiální aktivitu a má tak dobrý potenciál pro využití jako přírodní zdroj nutričně i senzoricky cenných látek např. do různých potravin a pochutin.
Tetradenia spp. is herb naturally growing in Africa and is part of family called Lamiaceae. The herb is used in traditional medicine to cure malaria, angina or as treatment for tropical skin diseases. Maceration was chosen from number of extraction methods, to obtain bioactive compounds from this plant. Optimization was performed with aim to retrieve as much of bioactive compounds as possible. Optimal conditions chosen were: temperature 60 °C, extraction time 40 minutes, solvent 40% ethanol and solid-solvent ratio 1:5. In total 63 aromatic active compounds were found in optimal extract. Terpenes were the most abundant (88,60 %), from them oxygenated monoterpenes (55,65 %) and monoterpenes (29,52 %). Compounds with highest percentage quantity were camphor (51,76 %), cis--ocimene (8,17 %), 3-octyl acetate (7,71 %), trans--ocimene (6,76 %), -terpinene (4,93 %), o-cymene (3,81 %), terpinolene (1,33 %), limonene (1,33 %), camphene (1,19 %) and borneol (1,20 %). Further, total phenolic content was 0,31 ± 0,02 mgGAEml-1, which equals 1,52 ± 0,11 mgGAEg-1 of plant. Antioxidant activity was 417,56 ± 32,84 gTEACml-1 and percentage of radical scavenging activity ABTS•+ was 88,99 ± 7,00 %. Finally antimicrobial activity was determined against bacteria Bacillus cereus, Escherichia coli and yeast Candida glabrata. Against E. coli and C. glabrata there was no inhibition exhibited. Against B. cereus there was seen mild inhibition activity. The results confirm that Tetradenia spp. contain a number of interesting aroma active compounds, which shows antioxidant and antimicrobial activity. The herb has a good potential as natural source of nutritious and sensory active compounds to be used into various foods.
Description
Citation
ČAKOVÁ, A. Stanovení antimikrobiální a antioxidační aktivity vybraných bylinných extraktů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-07
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. Márová: Ochutnávala jste migrénovník? Jak kvete migrénovník? doc. Diviš: Pozor na statistické zpracování a písmenkové rozdělení statistických rozdílů ve vaší práci. Co znamená 40% koncentrace etanolu? Vzorek migrénovníku jste si sama pěstovala? Může se v průběhu růstu měnit složení aktivních látek? prof. Kráčmar: Jak jste měřila teplotu v ledničce a v laboratoři? doc. Brázda: Je již známa aktivní látka, která je zodpovědné za pozitivní účinky migrénovníku? Studentka odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuze k dané problematice vzneseny. V diskuzi studentka prokázala výbornou orientace v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO