Metody in-situ analýzy fotosyntetických pigmentů v bakteriálních buňkách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá navrhnutím a charakterizáciu vhodnej kombinácie metód analýzy fotosyntetických pigmentov v modelovom organizme produkujúcich fotosyntetické pigmenty. Konkrétne bol skúmaný mikroorganizmus Rhodospirillum rubrum, ktorý okrem fotosyntetických pigmentov produkuje aj významné produkty, ako napríklad možnú náhradu plastov, polyhydroxyalkanoáty. Pri rôznych spôsoboch kultivácie s ohľadom na svetelné podmienky, bolo analyzované štrukturálne a kvantitatívne zloženie pigmentov. Medzi použité metódy boli zahrnuté najmä spektroskopické metódy v oblasti UV-VIS. Konkrétne, jednopaprsková a dvojpaprsková UV-VIS spektroskopia v transmisnom, difúzne transmisnom móde a fluorescenčná spektroskopia. Pomocou týchto metód bola preukázaná prítomnosť bakteriochlorofylu a viacerých karotenoidov s najvyšśím zastupením spiriloxantínu.
This bachelor's thesis deals with the design and characterization of an appropriate combination of methods for the analysis of photosynthetic pigments in a model organism that produces such pigments. Specifically, the microorganism Rhodospirillum rubrum was investigated, which, in addition to photosynthetic pigments, also produces significant products such as potential plastic substitutes called polyhydroxyalkanoates. Structural and quantitative composition of the pigments was analyzed under different cultivation conditions with respect to light conditions. The methods used included spectroscopic techniques, particularly UV-VIS spectroscopy. Specifically, single-beam and double-beam UV-VIS spectroscopy in transmission and diffuse transmission modes, as well as fluorescence spectroscopy, were employed. These methods confirmed the presence of bacteriochlorophyll and several carotenoids, with the highest representation being of spirilloxanthin.
Description
Citation
JANOŠEC, J. Metody in-situ analýzy fotosyntetických pigmentů v bakteriálních buňkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Obhajoba bakalářské práce proběhla podle následujícího schématu: prezentace studenta-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Student přednesl dobrý výtah výsledků své bakalářské práce, v odpovědích na dotazy oponentské i členů komise nebo v reakcích na připomínky k bakalářské práci projevoval menší neznalosti. V diskusi tak student prokázal dobrou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky bakalářské práce. Komise, s uvážením hodnocení v posudku a vyjádření vedoucí/ho, zhodnotila jeho bakalářskou práci celkově jako dobrou. Dzik: Co znamenají podmínky označené jako „svetlo“? Co je na spektrální mapě velká červená plocha? Podle čeho byl zvolen rozsah vlnových délek? Kozáková: Z jakého důvodu byly porovnány experimenty v Erlenmayerově baňce a ve zkumavce?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO