Vybraná léčiva ve zdrojích pitné vody a možnosti jejich odstranění adsorpcí

Abstract
Disertační práce se zabývá výskytem vybrané skupiny léčiv ve zdrojích pitné vody a jejich následným odstraněním. V práci jsou uvedeny informace o výskytu léčiv v životním prostředí, jejich spotřeba v posledních letech a jejich rozdělení do různých skupin. Dále jsou popsány různé možnosti vodárenských procesů, které léčiva z vody odstraňují. Pro experimentální část disertační práce byla jako odstraňující proces zvolena adsorpce na vybraných sorpčních materiálech. Odstraňování léčiv z vody bylo prováděno dvěma způsoby, a to statickou a dynamickou zkouškou. Na závěr práce jsou vyhodnoceny účinnosti sorpčních materiálu a další parametry související s adsorpcí.
The dissertation deals with the occurrence of a selected group of drugs in drinking water sources and their subsequent removal. The work presents information on the occurrence of pharmaceuticals in the environment, their consumption in recent years and their division into different groups. Various options for waterworks processes that remove drugs from water are also described. For the experimental part of the dissertation, adsorption on selected sorption materials was chosen as the removal process. The removal of drugs from water was carried out in two ways, a static and a dynamic test. At the end of the work, the efficiency of sorption materials and other parameters related to adsorption are evaluated.
Description
Citation
LUKÁŠOVÁ, D. Vybraná léčiva ve zdrojích pitné vody a možnosti jejich odstranění adsorpcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2023-12-08
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO