Moduly informačního systému VUT pro studijní agendu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je doplnit vybrané funkce, které byly k dispozici v informačním systému FIT VUT, do centrálního informačního systému VUT, což vyžaduje návrh a implementaci nových modulů nebo rozšíření stávajících. Jedná se o moduly zaměřené na správu zadání projektů, seznamy a statistiky studentů studijních programů, statistiky hodnocení předmětů, statistiky týkající se závěrečných prací, statistiky týkající se státních závěrečných zkoušek a zápis studentů do dalšího ročníku studia. Nové funkce budou využívat různí pracovníci fakulty. Vyučující budou využívat funkce pro správu projektových zadání a důležité statistiky pro své předměty. Studijní oddělení bude využívat seznamy studentů pro pravidelnou kontrolu studia a automatizace elektronického zápisu je zbaví nutnosti dokončit zápis studentů ručně. Vedení fakulty bude využívat statistiky předmětů, které využívají i vyučující, spolu se statistikami studijních programů pro strategické rozhodování.
The aim of this work is to add selected functions that were available in IS FIT to IS BUT. This requires designing and implementing new modules or extending existing ones. These are modules focused on project assignment management, lists and statistics of students of study programmes, statistics of course evaluation, statistics related to final theses, statistics related to state final examinations and registration of students for the next year of study. The new features will be used by various faculty members. Teachers will use the project assignment management features and important statistics for their courses. The study department will use the student lists for regular study checking and the automation of enrollment in the next year of study will remove the need for them to finalize each study enrolment manually. Faculty management will use statistics on courses that are also used by teachers, together with statistics on study programmes for strategic decision making.
Description
Citation
BREZÁNI, B. Moduly informačního systému VUT pro studijní agendu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Milet, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO