Analogové kmitočtové filtry

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-06-30
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Nakladatelství VUTIUM
Altmetrics
Abstract
Elektronická publikace uvádí poznatky z oblasti analogových kmitočtových filtrů. Jsou vysvětleny obecné postupy pro návrh pasivních a aktivních dolních a horních kmitočtových propustí, pásmových kmitočtových propustí či zádrží a fázovacích článků. Konkrétně jsou pak presentovány návrhy kmitočtových charakteristik filtrů s aproximací přenosové funkce dle Butterwortha, Bessela a Čebyševa. Jsou také uvedeny speciální nekaskádní struktury stejnosměrně přesných filtrů vyššího řádu vhodných pro aplikace v nepřímých D/A převodnících.
The electronic publication presents knowledge in the field of analog frequency filters. The general procedures for the design of passive and active lowpass and highpass filters, bandpass or band-stop filters and allpass filters are explained. Specifically, the design of frequency characteristics of filters with the approximation of the transfer function according to Butterworth, Bessel and Chebyshev are presented. Special non-cascadic structures of higher-order DC precision filters suitable for applications in indirect D/A converters are also presented.
Description
Citation
Analogové kmitočtové filtry. 2023, 91 p.
http://hdl.handle.net/11012/213641
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO