Dvanáctiválcové motory BMW

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská diplomová práce se zabývá zmapováním výroby dvanáctiválcových motorů automobilky BMW, v souladu s platnou soudobou legislativou. V práci je rozpracována problematika konstrukce jednotlivých motorů a materiály s ohledem na současné požadavky. Začátek bakalářské diplomové práce se věnuje historii značky, tzn. založení značky, zakladatelům, prvním vyrobeným kusům, vývoji značky a v neposlední řadě také kultovním vozům. Automobilka v roce 2012 oslavila výročí 25 let dvanáctiválcových motorů. Třetí kapitola se věnuje označení motorů. Jelikož je to komplikované pro pochopení, tak jsem princip označení automobilů rozepsal. Další kapitola je nejobsáhlejší, protože obsahujevýpis motorů, včetně jejich popisu a srovnání s konkurencí. Kromě osobních automobilů je práce krátce zaměřena na motory sportovních automobilů a na prototypy, které nikdy nebyly sériově vyráběny. Poslední kapitola se věnuje použité technice, především variabilnímu časování ventilů a variabilnímu zdvihu ventilů. Kromě toho se zaměřuje na High Precison Injection, Elektronické ovládání škrticích klapek, CAN-Bus a okrajově také na TwinPower Turbo. V závěru bakalářské práce je uveden seznam literatury, seznam tabulek a seznamu obrázků všech motorů nebo vysvětlující obrázky použité techniky. Všechny motory, které se používali do normálních osobních automobilů, jsou srovnány se soudobou konkurencí. Kromě BMW dvanáctiválcové motory totiž používali také Mercedes-Benz, Jaguar a Audi.
Bachelor’s thesis deals with mapping manufacture of BMW twelve-cylinder engines in accordance with current legislation. Thesis described the issue of engine construction and materials with respect to current requirements. Beginning of bachelor’s thesis is dedicated to the history od the BMW brand, especially to founders, first made vehicles and iconic vehicles. Carmaker has celebrated 25 years anniversary of V12 engines in 2012. Third chapter is dedicated to engine marking, because engine marking is difficult to understand. The next chapter is the most comprehensive because it contains a list of engines, including their description and comparison with the competition. In addition to passenger vehicles is thesis briefly focused on sport cars engines and prototypes that were never been mass-produced. The last chapter is devoted to the used technique, primarily to variable valve timing and variable valve lift . Furthermore, it aims to High Precison Injection, Electronic throttle control valves , CAN-Bus and marginally also TwinPower Turbo. In conclusion of the thesis is list of sources, tables and pictures of all engines and pictures explaining used techniques.
Description
Citation
MACEK, L. Dvanáctiválcové motory BMW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student přednesl prezentaci závěrečné práce a zodpověděl otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO