Využití databází při analýze malwaru reprezentovaného grafem chování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou behaviorální detekce, její hlavní komponentou zvanou behaviorální štít a zpracováním telemetrických dat generovaných tímto štítem. Zvláštní pozornost je také věnována tématu vícevláknové aplikace, díky kterému bylo možné výsledek práce plně optimalizovat. Hlavním cílem práce je výběr databázového řešení (s ohledem na povahu dat) a implementace nástroje pro zpracování dat umožňující rozšiřitelnou filtraci. Práce je rozdělena na teoretické úvody do problematik a na dvě praktické části týkající se výběru databázového systému (na základě měření) a samotného nástroje (včetně jeho optimalizace). Před samotným závěrem je také přiložena krátká kapitola o problémech, které se během práce vyskytly a jejich řešení. Práce probíhala ve spolupráci se společností Avast Software s.r.o.
This Bachelor’s thesis deals with problematics of a behavioral detection, its main component called behavioral shield and processing a telemetry data flowing from this shield. Special attention is also paid to a multithreaded application since it was used to optimize the thesis results. Main goal of the thesis is selection of the right database system given the nature of the data and implementation of a tool allowing data processsing and extensible filtering. Thesis is divided into theoretical introductions of mentioned problematics and into two practical parts about the selection of database system (based on measurements) and the tool for processing and filtering data (including its optimization). At the end is also included short chapter about the problems during the implementation with theirs solutions. Bachelors thesis took place in the cooperation with Avast Software s.r.o.
Description
Citation
MUZIKANT, P. Využití databází při analýze malwaru reprezentovaného grafem chování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (předseda) JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Aneta Koláčková (člen) Ing. Tomáš Gerlich (člen) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Lieskovan (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: - Ve Vaší práci řešíte poměrně podrobně optimalizaci a výkonnost aplikace, nicméně Vaše vybraná grafová databáze Neo4J je interně implementována v Javě a poskytuje nativní Java API pro operace nad touto databází. Přinesla by náhrada Vašeho řešení v jazyce C# za řešení v jazyce Java nějaké výkonnostní benefity pro Vaši aplikaci? - Jak bude vypadat proces nasazení Vašeho řešení do stávající softwarové architektury firmy Avast? Student dostatečně vysvětlil otázky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO