Detekcia prechodu nulou pre účely synchronizácie hodín v prostredí PLC komunikácie

Abstract
Dizertačná práca je zameraná na návrh metódy pre detekciu synchronizačnej udalosti vhodnej k ustanoveniu spoločnej časovej základne naprieč zariadeniami komunikujúcimi po silovom vedení (PLC). V práci navrhnutá detekčná metóda umožňuje vytvorenie synchronizačnej metódy pre koncové zariadenia inteligentných sietí a tým priniesť na nízkonapäťový segment nové funkcionality známe z vyšších napäťových hladín distribučnej siete. Ako synchronizačná udalosť bola použitá vysoko presná detekcia prechodu sieťového napätia nulou. Bola preskúmaná možnosť využitia fázového závesu, avšak táto metóda sa ukázala ako nedostatočne robustná voči rušeniu. Ďalej bola navrhnutá a preskúmaná metóda na báze FFT. Tá realizuje detekciu prechodu siete nulou, ale len pre základnú harmonickú zložku, ktorá je rovnaká naprieč celou sieťou. Pri vývoji metódy bol preverený aj vplyv nekoherentného vzorkovania na FFT. Bolo zistené, že koherentné vzorkovanie je nevyhnutnou podmienkou pre presnú detekciu, nakoľko umožňuje eliminovať chybu spôsobenú spektrálnymi únikmi. V práci je taktiež hodnotený vplyv AD prevodníku na dosiahnutú presnosť detekcie. Navrhnutá metóda umožňuje dosiahnutie presnosti potrebnej pre realizáciu všetkých bežných meraní a úkonov, ktoré by pomohli k skvalitneniu výroby, distribúcie a spotreby elektrickej energie prostredníctvom inteligentných sietí.
The doctoral thesis proposes a synchronization event detection method suitable for establishing a common time base across devices using power-line communication. The technique facilitates the creation of a synchronization procedure for smart grid terminal devices, thus bringing to the low-voltage segment new functionalities already known from the higher voltage levels of the distribution network. High-precision, zero-cross line voltage detection was employed as the synchronization event. The use of the PLL (phase-locked loop) was considered and analyzed as a potentially applicable option; however, such a solution proved to be insufficiently robust against interference. Further, an FFT-based approach was designed and reviewed. The technique performs zero-cross detection, but only for the fundamental harmonic component that remains the same across the entire network. The influence of incoherent sampling on the FFT, too, was tested during the development of the method; in this context, coherent sampling was found to constitute an essential prerequisite for accurate detection as it allows us to eliminate the spectral leakage error. The impact of an AD converter on the detection accuracy was also evaluated. The proposed approach ensures the accuracy required for all common measurements and operations to improve the production, distribution, and consumption of electricity through smart grids.
Description
Citation
ŠŤASTNÝ, L. Detekcia prechodu nulou pre účely synchronizácie hodín v prostredí PLC komunikácie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (předseda) plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. - oponent (člen) prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. - oponent (člen) doc. Ing. Jaroslav Kadlec, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-10-26
Defence
Práce obsahuje propracovaný návrh detekce průchodu nulou pro účely synchronizace hodin v sítích PLC. Dosažené teoretické přínosy a robustnost navržené metody dává předpoklad jejího využití v praxi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO