Příprava a posouzení aplikačního potenciálu biodegradabilních filmů na bázi kopolymerů PHA

but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen)cs
but.defenceObhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studentky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla výborný výtah výsledků své diplomové práce, řádně zodpověděla všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagovala na připomínky. V diskusi tak studentka prokázala výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise zhodnotila její diplomovou práci celkově jako výbornou. Pekař: Doplňoval se roztok po odběru vzorku? Veselý: Čím se vysvětlujete vysoké odchylky u produkovaných biopolymerů? Lehocký: Za jakých podmínek byly filmy připravovány? Šlo by termodynamicky ovlivnit podíl krystalické fáze? Proč není průhledný film zcela transparentní? Dzik: Jaká byla přesná metodika experimentů? Kozáková: Byly vzorky skladovány ve tmě?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programSpotřební chemiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorSedláček, Petrcs
dc.contributor.authorDrotárová, Lenkacs
dc.contributor.refereePřikryl, Radekcs
dc.date.accessioned2022-06-01T06:52:14Z
dc.date.available2022-06-01T06:52:14Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá prípravou biodegradabilných filmov na báze kopolymérov PHA a následným preštudovaním ich materiálových vlastností. Hlavným cieľom práce je posúdiť aplikačný potenciál PHA kopolymérnych filmov v biomedicínskom priemysle. Teoretická časť práce sa zaoberá charakterizáciou polyhydroxyalkanoátov a ich kopolymérov, z hľadiska fyzikálnych vlastností, syntézy, biodegradácie či PHA producentov. V literárnej rešerši sú popísané súčasné trendy v spracovaní a využití PHA v biomedicíne. V experimentálnej časti práce bola prevedená kultivácia bakteriálnych kmeňov Aneurinibacillus sp. H1 a Cupriavidus necator H16. Počas kultivácie Aneurinibacillus sp. H1 boli použité rôzne pomery substrátov glycerolu a 1,4-butándiolu, v snahe získať kopolyméry P(3HB-co-4HB) o rôznom monomérnom zložení. Pomocou extrakcie boli zo získanej biomasy vyizolované polymérne filmy, ktoré boli charakterizované pomocou metód GC-FID, FTIR a SEC-MALS. Následne boli vybraté kopolymérne filmy s obsahom 4HB 65,25 a 43,61 hm. % a homopolymérny PHB film, ktoré boli podrobené uvoľňovacím experimentom. Na uvoľňovacie experimenty boli použité liečivá ibuprofén a kyselina acetylsalicylová, u ktorých bolo sledované uvoľňovanie z filmu do fyziologického roztoku pomocou UV-VIS spektroskopie. Na základe získaných dát bol overený aplikačný potenciál PHA kopolymérnych filmov ako nosičového systému v biomedicínskom využití.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the production of biodegradable PHA copolymer fims and the subsequent study of their material properties. The main goal of this thesis is to assess the application potential of PHA copolymer films in the biomedical industry. The theoretical part of the thesis deals with the characterization of polyhydroxyalkanoates and their copolymers, in terms of physical properties, synthesis, biodegradation or PHA producers. The current research in the processing and use of PHA in biomedicine is described in the literature search. The cultivation of bacterial strains of Aneurinibacillus sp. H1 and Cupriavidus necator H16 was done in the experimental part. Different ratios of glycerol and 1,4-butanediol substrates were used during the cultivation of Aneurinibacillus sp. H1, to obtain copolymers of P(3HB-co-4HB) with a different monomer composition. Polymer films were isolated from the obtained biomass by the extraction method and were characterized by GC-FID, FTIR and SEC-MALS methods. Subsequently, copolymer films containing of 65,25 and 43,61 wt. % 4HB and homopolymer PHB film were selected for release experiments. The drugs, ibuprofen and acetylsalicylic acid, were used for release experiments, their release from the polymer film into the physiological solution was monitored by UV-VIS spectroscopy. Based on the obtained data, the application potential of PHA copolymer films as a carrier system in biomedical use was verified.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationDROTÁROVÁ, L. Příprava a posouzení aplikačního potenciálu biodegradabilních filmů na bázi kopolymerů PHA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other139076cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204641
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpolyhydroxyalkanoátycs
dc.subjectkopolymércs
dc.subjectfilmcs
dc.subjectnosičový systémcs
dc.subjectuvoľňovanie liečivacs
dc.subjectpolyhydroxyalkanoatesen
dc.subjectcopolymeren
dc.subjectfilmen
dc.subjectcarrier systemen
dc.subjectdrug releaseen
dc.titlePříprava a posouzení aplikačního potenciálu biodegradabilních filmů na bázi kopolymerů PHAcs
dc.title.alternativePreparation of biodegradable films from PHA copolymers and evaluation of their application potentialen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-05-31cs
dcterms.modified2022-05-31-15:37:25cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid139076en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.01 08:52:14en
sync.item.modts2022.06.01 08:12:14en
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139076.html
Size:
8.08 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139076.html
Collections