Křivky stárnutí pro prvky distribuční soustavy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením současné metodiky, poskytnuté zadavatelem práce EG.D, a.s., pro vytváření křivek stárnutí prvků distribuční soustavy, konkrétně pak i samotným zhodnocením poskytnutých vstupních dat, ze kterých je následně vytvořena metodika nová. Nová metodika je pro ukázku aplikována na podpěrné body vysokého napětí a porovnána s metodikou původní. Součástí práce je také rozbor analýzy stárnutí prvků distribuční soustavy a její využití u jednotlivých regionálních provozovatelů distribučních sítí, jakožto důležitý ilustrativní a všeobecný přehled k lepšímu pochopení jednotlivých souvislostí.
The bachelor thesis deals with the evaluation of the current methodology, provided by the client EG.D, a.s., for the creation of aging curves of distribution system elements, specifically the evaluation of the provided input data, from which a new methodology is subsequently created. The new methodology is applied to the high voltage support points and compared with the original methodology. The paper also includes an analysis of the ageing of distribution system elements and its application to each regional distribution network operator, as an important illustrative and general overview to better understand the individual context.
Description
Citation
BOČAN, T. Křivky stárnutí pro prvky distribuční soustavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil zkušební komisi s výsledky své bakalářské práce. Doktor Michal Ptáček seznámil komisi s posudky vedoucího a oponenta bak. práce a položil doplňující otázky vyplývající z posudků. Student na otázky samostatně odpovídal. Ve všeobecné diskusi člen komise docent Topolánek položil doplňující dotaz ohledně detailu vyhodnocení pravděpodobnosti vzniků poruchy. Po krátké diskusi student objasnil definici poruchy ve své práci. Doktor Skala položil doplňující otázku ohledně sběru dat pro vyhodnocení. Student pohotově zodpověděl doplňující dotaz. Doktor Krbal požádal studenta o další detaily prezentovaného přístupu. Doktor Škoda nakonec položil konkrétní dotaz ohledně grafického zpracování výsledků práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO