Malometrážní byty při Mojmírově nám. v Brně

but.committeeprof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. (předseda) Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Tichý (člen) Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka stručně představila svoji práci. Poté prezentovala své reakce na dotazy a připomínky z posudku oponenta. Následně členové komise pokládali studentce otázky týkající se různých aspektů její bakalářské práce, např. kapacity pro parkování automobilů, způsobu el. napájení integrovaného stolního osvětlení a jeho praktičnosti vzhledem k možnosti přesouvání stolů v kavárně, minimálních plošných a šířkových rozměrů obytných místností v bytech, důvodu k návrhu interiérových dveří o šířce 90 cm, akustických vlastností mezibytových konstrukcí, dilatace objektů, navrženého typu a dimenzí žb stropních desek, zelené střechy a tloušťky vegetační vrstvy. Studentka s velmi dobrým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagovala i na všechny otázky členů komise.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura pozemních stavebcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorDulenčín, Jurajcs
dc.contributor.authorVykydalová, Simonacs
dc.contributor.refereeŠubrt, Jancs
dc.date.accessioned2023-06-06T11:52:55Z
dc.date.available2023-06-06T11:52:55Z
dc.date.created2023cs
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění staveb. Práce je zpracována na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG033 - Ateliér architektonické tvorby 3 v letním semestru 2. ročníku na téma obytné stavby. Tématem studie a následně i této bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního objektu v Brně na Košinove ulici. V rámci polyfunkčního domu jsou řešeny malometrážní byty, kterých je navrženo celkem 35 různých velikostí. Další výraznou funkcí, kterou objekt plní jsou studentské koleje. Zde je navrženo 100 studentských pokojů, celkem tedy pro 200 studentů. V parteru budovy je navržena kavárna pro veřejnost a fit centrum opět pro veřejnost. V objektu je v rámci parteru navržena jedna pronajímatelná místnost s vlastím hygienickým zázemím. Objekt je podsklepen a ve sklepních prostorách se nachází podzemní garáže pro obyvatele domu, sklepní kóje a technické zázemí budovy. Řešený pozemek se nachází v obci Brno v katastrálním území Královo Pole na ulici Košinova. Konkrétně se jedná o parcely s parcelními čísly č. 956/1, 956/2, 956/3, 956/4, 962/1, 964, 965, 966, 967. Pozemek není výrazně svažitý, jedná se o rovinaté území. Navržený objekt je nárožní budovou, která navazuje na okolní stávající zástavbu. Z jedné strany se jedná o dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky a z opačné strany je to budova základní školy Košinova. V rámci zadání ateliérové práce AG033 ve 2. ročníku byl požadavek na napojení nového objektu na stávající parkovací dům ABC Parking, spojení bylo vytvořeno přes zelenou střechu v 6.NP. Hmota objektu je dělena na tři výrazné bloky, které vůči sobě ustupují. Nejvyšší nárožní blok slouží jako bytový dům. Následující dva menší ustupující bloky mají funkci studentských kolejí. Parter budovy je využit z velké části pro veřejnost v rámci kavárny či posilovny a oproti hmotě ve 2.NP je celý ustoupen do vnitřní části objektu. Co se týká celkového vzhledu, byla snaha o co nejčistší řešení výrazu objektu. Bylo zvoleno jednoduché členění oken a dveří na fasádě v kombinaci s bílou fasádní barvou. Parter budovy je vyšší, ustoupen oproti vyšším podlažím a z větší části prosklen. Fasádní barva v této části je použitá tmavší šedá pro oddělení a odlehčení zbytku budovy. Na všech třech hmotách je navržena zelená pochúzí střecha. Nejnižší slouží pro studenty, střední slouží pro spojení s parkovacím domem a nejvýše položená střešní zahrada je přístupná pro obyvatele bytového domu.cs
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is the preparation of project documentation for building permits and documentation for construction implementation. The thesis is based on an architectural study that was prepared in the course AG033 - Architectural Design Studio 3 in the summer semester of the 2nd year on the topic of residential buildings. The topic of the study and subsequently of this bachelor thesis is the design of a new polyfunctional building in Brno on Košinova street. There are 35 small flats of various sizes designed within the polyfunctional building. Another significant function of the building is student dormitories. There is a designed 100 student rooms, for a total of 200 students. A café for the public and a fitness centre for the public are designed on the ground floor of the building. There is one rentable room with its own sanitary acilities on the ground floor. The building has an underground basement with underground garages for the residents of the house, cellars and technical facilities of the building. The plot is located in the municipality of Brno in the cadastral area of Královo Pole on Košinova Street. Specifically, it is a plot with parcel numbers 956/1, 956/2, 956/3, 956/4, 962/1, 964, 965, 966, 967. The land is not significantly sloping, it is a flat area. The designed building is a corner building which relates to the surrounding existing development. On one side it is the Josef Chaloupka House of Services for blind people and on the other side it is the building of the elementary school Košinova. As part of the studio assignment AG033 in year 2, the requirement was to connect the new building to the existing parking house ABC Parking, the connection was made through the green roof on the 6th floor. The mass of the building is divided into three distinct blocks that recede in relation to each other. The highest corner block serves as a residential building. The following two smaller receding blocks function as student dormitories. The ground floor of the building is largely used for public use as a café or gym and in contrast to the mass on the 2nd floor, it is entirely receded into the inner area of the building. In terms of the overall appearance, an attempt was made to keep the appearance of the building as clean as possible. A simple window and door arrangement on the facade was chosen in combination with white facade color. The ground floor of the building is higher, set back from the upper floors and largely glazed. The facade color in this section is a darker gray used to distinguish and lighten the rest of the building. A walkable green roof is designed on all three masses. The lowest is used for students, the middle is used to connect to the parking structure, and the highest roof garden is accessible to the residents of the apartment building.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationVYKYDALOVÁ, S. Malometrážní byty při Mojmírově nám. v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.cs
dc.identifier.other145998cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/209871
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectarchitektonická studiecs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectpolyfunkční důmcs
dc.subjectmalometrážní bytycs
dc.subjectstudentské kolejecs
dc.subjectpodzemní garážecs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectfit centrumcs
dc.subjectstřešní zahradacs
dc.subjectzelená střechacs
dc.subjectarchitectural studyen
dc.subjectproject documentationen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectBrnoen
dc.subjectpolyfunctional buildingen
dc.subjectsmall flatsen
dc.subjectstudent dormitoriesen
dc.subjectunderground garagesen
dc.subjectcaféen
dc.subjectfitness centreen
dc.subjectroof gardenen
dc.subjectgreen roofen
dc.titleMalometrážní byty při Mojmírově nám. v Brněcs
dc.title.alternativeSmall apartments at Mojmírovo Square in Brnoen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2023-06-05cs
dcterms.modified2023-06-05-14:34:40cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid145998en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.06.06 13:52:55en
sync.item.modts2023.06.06 12:12:47en
thesis.disciplineArchitektura pozemních stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
99.73 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-BP_Vykydalova_Simona_Kolar_posudekVedoucich.PDF
Size:
1.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-BP_Vykydalova_Simona_Kolar_posudekVedoucich.PDF
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-BP_Vykydalova_Subrt_posudkeOponenta.pdf
Size:
855.28 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-BP_Vykydalova_Subrt_posudkeOponenta.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_145998.html
Size:
1.43 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_145998.html
Collections