Studie řešení nakládání s odpadními vodami pro obec Lhotka

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování a porovnání možných variant odkanalizování lokality Lhotka. Představuje návrh tří variant pro zlepšení stavu nakládání s odpadními vodami ve Lhotce. Varianta 1 spočívá v návrhu mechanicko-biologické ČOV na splaškové kanalizaci s tím, že stávající jednotná kanalizace bude využita pro odvedení dešťových vod. Varianta 2 zahrnuje návrh čistírny odpadních vod extenzivního typu a dobudování stávající jednotné kanalizace. Poslední varianta 3 spočívá v přečerpání odpadních vod výtlakem do ČOV Malenovice. Řešení je v souladu s PRVKZK. Na jednotlivá technologická řešení je vytvořen přehled ekonomické náročnosti. Cílem je určení nejvhodnějšího řešení po ekonomické i technické stránce.
The bachelor's thesis is focused on the processing and comparison of possible variants of sewerage in the Lhotka locality. It presents a proposal for three variants for improving the state of wastewater management in Lhotka. Option 1 envisages the design of a mechanicalbiological WWTP for sewage, with the proviso that the existing unified sewer will be used for rainwater drainage. Option 2 includes the design of an extensive type of wastewater treatment plant and the completion of the existing integrated sewerage system. The last variant 3 includes the pumping of wastewater by discharge to the Malenovice WWTP. The solution is in accordance with PRVKZK. An overview of economic demands is created for individual technological solutions. The aim is to determine the most suitable solution from an economic and technical point of view.
Description
Citation
VOJVODÍK, D. Studie řešení nakládání s odpadními vodami pro obec Lhotka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Zedník - tajemník, Ing. Stanislav Paseka, Ph.D. - člen, Ing. Eva Hyánková, Ph.D. - člen, Ing. Ivana Kameníčková, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Julínek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student David Vojvodík nejprve komisi představil osnovu své diplomové práce. Podrobně popsal současný stav poznání. Následně se zaměřil na dílčí navržené varianty. Popsal jednotlivá technická řešení včetně odhadu pořizovacích i provozních nákladů. U každé varianty student uvedl výhody i nevýhody navrženého řešení. Dále student reagoval na připomínky a dotazy oponentky Ing. Miroslavy Pumprlové Němcové: Je při výpočtu počtu EO zohledněna budoucí výstavba, kterou uvádí ÚP? Byla práce konzultována s vedením obce Lhotka? Z jakých podmínek je nutné zahrnout do provozních nákladů cenu chemikálií? Kdy je nutné do odhadu provozních nákladů zahrnout cenu elektrické energie? Které konkrétní dotační programy byste obci doporučil? Jak hodnotíte vypočtené hodnoty stočného jednotlivých variant při porovnání s průměrnou cenou stočného ve Zlínském kraji a celorepublikovou? Student na dotazy oponentky odpověděl. Následovaly dotazy členů komise vztažené k bakalářské práci: doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. Co vše bylo započítáno do provozních nákladů dílčích variant? Na jaké období byl stanoven plán obnovy? Jaké byly použity podklady pro stanovení délky životnosti jednotlivých objektů a materiálů? Proč byla do kalkulovaného stočného zahrnuta kompletní cena stočného sousední obce? Student na položené dotazy odpověděl se zaváháním.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO