Příprava a charakterizace mikrokrystalické celulózy z odpadních surovin potravinářského průmyslu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cílem diplomové práce bylo izolovat mikrokrystalickou celulózu z hroznových výlisků. Analýza hroznových výlisků prokázala tyto hlavní složky: lignin (32,9 %), celulóza (34,2 %), hemicelulóza (31,5 %) a lipidy (7,0 %). Pro izolaci a čištění mikrokrystalické celulózy byly testovány různé metody. Jako nejvhodnější metoda byla zvolena kyselá hydrolýza s 50 % a 64 % kyselinou sírovou s následnou reakcí s ethylendiaminem. Morfologie izolované celulózy byla studována transmisní elektronovou mikroskopií. Průměr hydrolyzovaných celulózových vláken byl stanoven v rozmezí 15–130 nm. Izolovaná celulóza byla použita jako zpevňující plnivo pro agar. Agar/celulózové filmy byly připraveny litím do roztoku. Agar/celulózové filmy vykazovaly vyšší hodnoty Youngových modulů a pevnosti v tahu, ale nižší prodloužení při přetržení ve srovnání s čistými agarovými filmy. Výsledky prokázaly, že hroznové výlisky lze použít jako zdroj pro izolaci mikrokrystalické celulózy se zpevňující schopností pro agar.
The aim of the diploma thesis was to isolate microcrystalline cellulose from grape pomace. The analysis of grape pomace showed the following main components: lignin (32.9%), cellulose (34.2%), hemicellulose (31.5%) and lipids (7.0%). Various methods have been tested for the isolation and purification of microcrystalline cellulose. As the most suitable method was selected acid hydrolysis with 50 % and 64 % sulfuric acid followed by treatment with ethylenediamine. The morphology of the isolated cellulose was studied by transmission electron microscopy. The diameter of the hydrolyzed cellulose fibers was determined in the range of 15–130 nm. The isolated cellulose was used as reinforcing filler for agar. The agar/cellulose films were prepared by solution casting. The agar/cellulose films exhibited higher values of Young´s moduli and tensile strength but lower elongation at break compared to neat agar films. The results proved that grape pomace can be used as source for the isolation of microcrystalline cellulose with reinforcing ability for agar.
Description
Citation
HORÁKOVÁ, N. Příprava a charakterizace mikrokrystalické celulózy z odpadních surovin potravinářského průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-26
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Jaké jsou důvody použití agaru ve Vaší diplomové práci? Jaké použití má Vámi připravený agarový film s přídavkem mikrocelulózy? Jak jste získali celulózu použitou v diplomové práci? Čeho jste chtěli dosáhnout její následnou hydrolýzou? Jedná se i po hydrolýze stále o vlákna? doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. Prosím o vysvětlení zkratky CHMMR, kterou uvádíte v práci. Proč jste používali právě 64 % kyselinu octovou? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. K čemu slouží nástroje, které máte vyobrazené na obrázku 11 ve Vaší diplomové práci? Studentka výborně odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO