Reaktivní extruze polymerů s využitím peroxidů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práce se zabývá zpracováním dvou typů PP, HDPE, LDPE, PET, PA, PS, PMMA a ABS reaktivní extruzí v přítomnosti peroxidů. V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky o zpracování použitých polymerů. Reaktivní extruze byla prováděna na jednošnekovém extrudéru při teplotě 260 °C, 30 rpm a 60 rpm v závislosti na použitém peroxidu. Jeden typ PP byl zpracován v přítomnosti Luperoxu 101, peroxidu vodíku, dikumylperoxidu a peroxodisíranu draselného. Pro reaktivní extruzi ostatních polymerů byl vybrán Luperox 101 a peroxid vodíku. Účinnost vybraných peroxidů na radikálové modifikace jednotlivých polymerů při zpracování byla hodnocena pomocí metod reologické (MFI), strukturní (FTIR) a termické (DSC) analýzy.
Diploma thesis deals with processing of two types of PP, HDPE, LDPE, PET, PA, PS, PMMA and ABS by reactive extrusion in presence of peroxides. The theoretical part summarizes existing knowledge about processing of used polymers. Reactive extrusion was carried out with a single screw extruder at 260 °C, 30 rpm and 60 rpm depending on peroxide used. One type of PP was processed in presence of Luperox 101, hydrogen peroxide, dicumyl peroxide and potassium persulfate. Luperox 101 and hydrogen peroxide were chosen for reactive extrusion of other polymers. The efficiency of selected peroxides on radical modifications of individual polymers during processing was evaluated by methods of rheological (MFI), structural (FTIR) and thermal (DSC) analysis.
Description
Citation
ČERVENÝ, L. Reaktivní extruze polymerů s využitím peroxidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen)
Date of acceptance
2021-09-06
Defence
Student při prezentaci práce Reaktivní extruze polymerů s využitím peroxidů nejdříve představil motivaci této práce a vysvětlil nejdůležitější pojmy týkající se možností zpracování plastového odpadu a možnosti využití peroxidů. Následně představil nejdůležitější reakce a způsoby zpracování. V rámci výsledků představil data získaná pomocí měření indexu toku taveniny pro jednotlivé polymery. Po shrnutí získaných výsledků student odpověděl na otázky oponenta: 1) Na str. 43 jsou interpretována FTIR spektra PP po reaktivní extruzi a je diskutována zvýšená koncetrace -CH3 skupin vlivem beta-štěpení. Toto je však v rozporu s mechanismem beta-štěpení PP uváděném na obr. 5 (str. 16), kdy jsou sledovány =CH2 vazby. Toto je v textu následně zmíněno. Prosím o upřesnění. 2) K jakým dalším reakcím, vyjma těch, které jsou iniciovány ROOR sloučeninami, může docházet u PP při teplotách okolo 260 °C za zpracovatelských podmínek? 3) Na str. 36 zdůvodňujete volbu reakční teploty vzhledem k iniciátoru a jeho desetinásobku poločasu rozpadu. V litaratuře se však násobek poločasu rozpadu iniciátoru liší - některé zdroje uvádí 7-8 násobek. Jak lze jednoznačně stanovit čas 100% konverze rozpadu iniciátoru? Demonstrujte pro libovolný iniciátor. Po zodpovězení otázek oponenta položila komise tyto otázky: 1) Jaké konverze lze dosáhnout? 2) Jak se liší účinnost peroxidů? 3) Jaký je účinek peroxidu vzhledem k racyklaci? Student na všechny otázky výborně odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO