Využití energie větru na plochých střechách budov

Abstract
Disertační práce je zaměřena na stanovení metody, jíž je možné určit potenciál využití energie větru na plochých střechách budov. V reakci na potřebu snížit produkci emisí CO2 a zvýšení energetické soběstačnosti je vhodné v co největší míře užít alternativní systémy dodávek energie a její obnovitelné zdroje. Bylo provedeno dlouhodobé i krátkodobé měření parametrů větru pro ověření výsledných obrazů rychlosti proudění simulace. Na základě definovaných vstupních parametrů a vyhotovené simulace je stanovena výsledná hodnota potenciálu, a to možná produkce elektrické energie pro vybrané malé větrné elektrárny na střeše zvolené budovy za jeden rok. V práci jsou stanoveny jednotlivé kroky i ověření navržené metody.
The PhD thesis is focused on determination of the method by which it is possible to specify the wind energy use potential on building flat roofs. In response to the need to reduce the production of CO2 emissions and increase energy self-sufficiency, it is necessary to use alternative energy supply systems and renewable resources as much as possible. Long-term and short-term wind parameters were measured to verify the of the resulting simulation velocity flow images. Based on the defined input parameters and the completed simulation, the resulting value of the potential is determined, namely the possible production of electricity for selected small wind power plants on the roof of the selected building during one year. In the thesis the individual steps of the method are stated and the verification of the established method is determined.
Description
Citation
TŮMOVÁ, E. Využití energie větru na plochých střechách budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. (člen) prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. (člen) prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. (člen) prof. Ing. Karel Tuza, CSc. (člen) Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (člen) Kabrhel Michal, doc., Ing., Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-10-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO