Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá využitím vybraných štatistických metód pre hodnotenie ekonomických ukazovateľov spoločnosti XX, s. r. o. V teoretickej časti je vysvetlená problematika ekonomických ukazovateľov, časových radov a regresnej analýzy. Popisuje teoretické východiská potrebné k úspešnej analýze. V praktickej časti je samostatne analyzovaná finančná situácia podniku na základe doložených účtovných výkazov. Pomocou regresnej analýzy sa stanovuje prognóza budúceho vývoja podniku.
The Bachelor thesis deals with the use of selected statistical methods for the assessment of the economic indicators of XX, s.r.o. The theoretical part explains the issue of economic indicators, time series and regression analysis. It describes the theoretical background needed for successful analysis. In the practical part, there is separately analyzed the financial situation of the company on the basis of documented financial statements. By using the regression is provided the analysis of forecast of the future company development.
Description
Citation
KRULJACOVÁ, A. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2013-06-21
Defence
Otázky vedoucího práce: Odpovězeno. Otázky oponenta práce: Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO