Vyhodnocení vlivu vzdálenosti clonek u sekundárního detektoru na tlak v komoře scintilátoru s ohledem na kritické proudění pomocí systému FloWorks

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná práce se zabývá problémy proudění plynu v komoře detektoru enviromentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. Popisuje základní vlastnosti elektronového mikroskopu a vyhodnocování výstupních signálů. Základním zaměřením práce je návrh umístění clonek v detektoru v prostředí programu SolidWorks 2008. U nich je pomocí systému COSMOS FloWorks provedena analýza čerpání plynu při různých tlacích a vzájemné poloze, která má v daných podmínkách proudění výrazný vliv. Programové prostředí umožňuje 3D modelování a vyhodnocování proudění metodou konečných objemů při zadání základních podmínek řešení, které by se měli co nejvíce přiblížit reálnému chování plynu v reálném detektoru.
This work follow up gas fluxion problems in detector chamber of enviromental scanning electron microscope. Describes basic electron microscopes characteristic and evaluation output signal. Basic focus of this work is proposal placing screening in detector in surroundings programme SolidWorks 2008. There is by the help of system COSMOS FloWorks effected analysis pumping gas with different pressure and mutual position which has significant influence in given fluxion conditions. Programmatic surroundings makes it possible to simulation 3D and evaluation fluxion method final capacities by setting fundamental conditions of solving, which would have been next to real behaviour of gas in real detector.
Description
Citation
HLADÍK, J. Vyhodnocení vlivu vzdálenosti clonek u sekundárního detektoru na tlak v komoře scintilátoru s ohledem na kritické proudění pomocí systému FloWorks [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Jirák, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Je možné při simulacích stanovit tlaky přímo na hrdle u vývěvy? U scintilátoru jsou tlaky v porovnání s tlaky na hrdle vyšší nebo nižší? Jak je realizována díra ve clonce v reálné praxi?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO