Oceňování věcných břemen - komparace různých metod ocenění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
V této diplomové práci řeším způsoby ocenění věcných břemen podle současné legislativy a metodiky. Věcná břemena, jakožto nástroj pro omezení nebo rozšíření práv k nemovitostem, rozvádím v obecné rovině, uvedu způsoby jejich oceňování a následně aplikuji tyto metody na konkrétní věcná břemena.
In this diploma thesis I deal with methods of valuation of easements according to current legislation and methodology. The easements, as a tool for limiting or extending the rights to real estate, are dealt with in a general way, I will state the methods for their valuation and subsequently apply these methods to specific easements.
Description
Citation
PROKOP, J. Oceňování věcných břemen - komparace různých metod ocenění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)
Date of acceptance
2019-06-21
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Oceňování věcných břemen - komparace různých metod ocenění. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval dobře. Na doplňkové otázky vedoucího práce a oponenta odpověděl správně a jasně. Rovněž na otázky komise odpověděl pohotově. Ing. Tomáš Matras položil otázku: Vysvětlení hodnoty obdobného majetku a co je to za hodnotu? Co znamená zkratka NZO? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO