Testovací zařízení pro tepelné cyklování termoelektrických modulů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předkládaná práce se zabývá termoelektrickými moduly a způsoby jejich testování. V reálných aplikacích dochází vlivem cyklického tepelného namáhání k poškozování termoelektrických modulů a snižování jejich výkonových parametrů. Byla proto provedena rešerše testovacích metod termoelektrických modulů, byly popsány měřené parametry termoelektrických modulů a popsány způsoby jejich testování tepelným cyklováním. V praktické části předkládané práce byly stanoveny zatěžovací podmínky tepelného cyklování termoelektrických modulů, které vychází z provedené rešerše. Bylo navrženo zatěžování bipolárními pulzy v rozmezí +3,0 V a 3,0 V, střídajících se po 90 sekundách. Cyklů bude při testování provedeno celkem 200 k porovnání modulů mezi výrobci. V návaznosti na to byl proveden návrh konstrukčních úprav stávajícího laboratorního testovacího zařízení, které primárně slouží k měření parametrů termoelektrických modulů a není určeno pro zkoušky cyklickým zatěžováním.
The present work is focused on thermoelectric modules and testing modes. Failures of thermoelectric modules occur due to the cyclic thermal stress in real applications and their power parameters decrease. Hence an experimental study of thermoelectric modules was executed, which measured parameters of thermoelectric modules and thermal cycling testing methods. In the practical part of this document, the thermal cycling conditions of thermoelectric modules were set-based on the previously stated study. A bipolar-pulse load in range +3,0 V and 3,0 V was proposed alternating after 90 seconds. For comparison of the modules among producers 200 cycles will be made. According to the cycling conditions, construction adjustments of current laboratory testing platform are proposed. The current platform is currently set to measure parameters of thermoelectric modules and is not for cycling load testing.
Description
Citation
PREISLER, L. Testovací zařízení pro tepelné cyklování termoelektrických modulů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) Ing. Michal Špiláček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Najser, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Kohout, MBA (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
Student odprezentoval prezentaci k své závěrečné práci a následně zodpověděl otázky oponenta. Dále odpovídal na následující otázky komise: Podle čeho se volily parametry zatěžovacích podmínek? Účastnil jste se měření parametrů na měřicím pracovišti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO