Možnosti využití dat digitálního tachografu pro práci znalců

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Zavedení digitálního tachografu s sebou přineslo mnoho změn ve srovnání s doposud používaným analogovým tachografem. Legislativa řešící tuto problematiku je značně rozsáhlá a často novelizována. Stále se vyskytuje hrozba manipulačních přístrojů, které ovlivňují zaznamenaná uložená data a má negativní vliv na bezpečnost silničního provozu. Cílem této práce je podat ucelený přehled legislativy upravující problematiku digitálních tachografů, ve vztahu k zavedení a používání digitálních tachografů, povinností plynoucích s užíváním tachografů a funkčních požadavků na tachograf. Dále zpracovat přehled dat o provozu vozidla zaznamenávaných digitálními tachografy a analyzovat jejich dostupnost z hlediska oprávnění různých subjektů (řidič, dopravce, servis, policie, ostatní kontrolní orgány). Přínosem této práce je zpracované doporučení pro metodický postup znalce při analýze dat z digitálního tachografu .
The introduction of digital tachographs has brought many changes compared to previously used analogue tachograph. Legislation addressing this issue is quite extensive and often amended. Ever-present threat of industrial equipment, which affect the observed, and the stored data has a negative impact on road safety. The aim of this paper is to present a comprehensive overview of legislation regulating the issue of digital tachographs in relation to the introduction and use of digital tachographs, with obligations to use a tachograph, tachograph functional requirements. Process further review of data on vehicle operation recorded with a digital tachograph and analyze their availability in terms of approval of the different actors (the driver, carrier, service, police, other supervisory authorities). Contribution of this work is the elaboration of recommendations for the expert's methodology in analyzing data from the digital tachograph.
Description
Citation
ZEMAN, P. Možnosti využití dat digitálního tachografu pro práci znalců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kudláček (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO