Jednokrokové numerické metody pro řešení zpožděných diferenciálních rovnic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá formulací a vlastnostmi jednokrokových numerických metod pro počáteční problémy diferenciálních rovnic s konstantním zpožděním. Zejména jsou v této souvislosti diskutovány spojité Rungeovy-Kuttovy metody. Vybrané numerické algoritmy jsou implementovány ve vývojovém prostředí MATLAB. Ty jsou pak na vybraných úlohách porovnány s řešičem dde23.
The bachelor thesis deals with the formulation and properties of one-step numerical methods for the initial problems of differential equations with constant delay. In particular, continuous Runge-Kutta methods are discussed in this context. Some numerical algorithms are implemented in the MATLAB environment. These are then compared with the dde23 solver on specific problems.
Description
Citation
ŠTĚPÁN, S. Jednokrokové numerické metody pro řešení zpožděných diferenciálních rovnic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student odprezentoval výsledky své bakalářské práce na téma Jednokrokové numerické metody pro řešení zpožděných diferenciálních rovnic. Otázky oponentky Mgr. Jitky Zatočilové, Ph.D (odpovědi na otázky ze strany 16, vysvětlení pojmu proporcionální tolerance, rozdíl odhadu lokálních chyb pro různé numerické metody) student zodpověděl dobře. Otázky komise (zpožděné diferenciální rovnice vs. diferenciální rovnice se zpožděním, asymptotická stabilita testovací rovnice, numerická stabilita) byly zodpovězeny dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO