Specifika tváření elastomery

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce obsahuje přehled metod tváření využívajících elastomerový nástroj včetně rozdělení jednotlivých nástrojů a vhodnosti k daným operacím. Tváření elastomery se řadí mezi nekonvenční metody tváření pomocí pružného nástroje, které je vhodné zejména pro tváření plechů. Jako materiál se používá pryž a polyuretan. Jsou zde také uvedeny vlastnosti, tvářecí síly a další zajímavosti elastomerů. Princip spočívá v nahrazení pevné části nástroje pružným médiem. Metody tváření jsou rozděleny podle konstrukce nástroje, na tváření otevřeným nástrojem a tváření uzavřeným nástrojem. Tváření otevřeným nástrojem zahrnuje ohýbání a zakružování. Mezi tváření uzavřeným nástrojem patří metody Guerin, Marform, Maslenikov, radiální vypínání a protlačování. Dále jsou uvedeny ukázky nástrojů a odlišnosti oproti konvenčním metodám a kapalinám. Výhodou elastomerového nástroje je nízká cena, jednoduchost a šetrnost k povrchově upraveným výrobkům. Nevýhodou je nízká životnost, nízká produktivita a použití velkých tvářecích sil. Tváření elastomery má uplatnění v kusové a malosériové výrobě.
The thesis contains a review of methods using elastomer tool, including the distribution of tools and suitability to the operations. Forming using elastomers is among the unconventional forming methods using flexible tool which is especially suitable for sheet metal forming. The material is used rubber and polyurethane. There are described properties, forming forces and other attractions of elastomers. The principle consists in replacing the fixed part of the tool flexible medium. Forming methods are divided to open tool forming and close tool forming, according to the construction of forming tool. Open tool forming includes bending and roll bending. Among the close tool forming methods is Guerin, Marform, Maslenikov, radial expanding and extrusion. The following are examples of tools and differences compared to conventional methods and liquids. The advantage of elastomeric tool is a low cost, simplicity and frugality to surface modified products. The disadvantage is a low life, low productivity and the use of large forming forces. Forming using elastomers has application in the prototypes and small series production.
Description
Citation
BARÁK, V. Specifika tváření elastomery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student seznámil komisi se svojí závěrečnou prací a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpověděl na otázky: 1. Co je to tvarový součinitel? 2. Jak může být nápomocné NC řízení při tváření prostřednictvím elastomerů? 3. Vysvětlete Mullinsův efekt. 4. Co je modul pružnosti? Vysvětlete rozdíl mezi modulem pružnosti kovů a elastomerů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO