Testování obrobitelnosti 3D vytištěného materiálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení obrobitelnosti 3D vytištěného materiálu metodou Bound Metal Deposition za různých podmínek během frézování. Byly měřeny síly během obrábění, dále byla zkoumána drsnost povrchu a vzniklé opotřebení na břitu nástroje. Hodnoty byly zaznamenávány a dále vyhodnocovány, kdy došlo k porovnávání výsledků a doporučení, za jakých podmínek vzniká opotřebení s nízkými hodnotami. Výsledkem bylo, že nižších hodnot opotřebení je dosahováno při obrábění bez použití chlazení a za nízké řezné rychlosti a posuvu.
The aim of the bachelor thesis was to evaluate the machinability of 3D printed material by Bound Metal Deposition method under different conditions during milling. The forces during machining were measured and the surface roughness and the resulting wear on the tool were also investigated. The values were recorded and further evaluated, where the results were compared and recommendations were made as to the conditions under which low values of wear are produced. The result was that lower wear values are achieved when machining without cooling and at low cutting speed and feed rate.
Description
Citation
KRESTOVÁ, A. Testování obrobitelnosti 3D vytištěného materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Bakalářka seznámila komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděla otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Vysvětlete podrobněji princip použité metody tisku. zodpovězeno 2. Vysvětlete podrobněji výslednou strukturu vytištěné oceli. částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO