Mechanická analýza střešního výtahu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá mechanickou analýzou strešného výťahu v 2D, ktorý sa skladá z deviatich telies. Prvá časť práce pokrýva základné potrebné teoretické znalosti k riešeniu daného problému z hľadiska statiky a dynamiky. Druhá časť práce je riešenie samotné, kde sú pre pre rôzne pohybové stavy zostavené rovnice statickej rovnováhy. Pohybové stavy, kedy sa výťah nepohybuje konštantnou rýchlosťou sú riešené z hľadiska dynamiky. V riešení sú uvažované účinky pasívnych odporov. Výstupom práce sú výsledné sily vo väzbách a posúdenie funkčnosti väzieb. Numerické riešenie prebiehalo pomocou programu MATLAB.
The bachelor's thesis deals with the mechanical analysis of a roof lift in 2D, which consists of nine solid bodies. The first part of the work covers the basic necessary theoretical knowledge to solve the problem in terms of statics and dynamics. The second part of the work is the solution itself, where the equations of static equilibrium are compiled for different states of motion. Movement states where the elevator does not move at a constant speed are solved in terms of dynamics. The solution considers the effects of passive resistances. The output of the work is the resulting forces in the bonds and the assessment of the functionality of the bonds. The numerical solution was performed using the MATLAB program.
Description
Citation
SÁRKÁNY, Z. Mechanická analýza střešního výtahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Můžete blíže popsat princip metody redukce a její aplikaci na model střešního výtahu? Proč jste simulaci přejezdu začínal v okamžiku, kdy byl vozík již v místě zlomu, nikoli před ním? Jakým způsobem modelujete navíjecí mechanismus? Můžete blíže popsat, jak je modelováno uvedení pohybu vozíku z klidu do pohybu? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako velmi dobrá / B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO