Projekt silových a datových rozvodů administratívního objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje návrh silových a datových rozvodů. Cílem je vytvořit projekt elektroinstalace administrativního objektu. Na úvod práce je popsáno, jaké náležitosti má mít projektová dokumentace a jaké software se při projektování používají. Ve třetí kapitole je popsáno podle jakých parametrů se provádí návrh osvětlení. Čtvrtá kapitola popisuje silové rozvody, jaké typy silových rozvodů jsou (světelné, zásuvkové) a jak se správně navrhují. Pátá kapitola rozebírá datové rozvody (EZS, EPS, TEL,…). V poslední části práce jsou navrhnuty přepěťové ochrany a jištění pro daný objekt. Praktická část se věnuje vytvoření výkresové dokumentace, která obsahuje návrh silových a datových rozvodů. Celá projektová dokumentace je pak rozebrána v technické zprávě.
This thesis describes a design of a power and data network. The aim is to create a wiring project of an office building. The introduction of this paper describes, which requirements should have a project documentation and which software is used for designing. The third chapter deals with a description of parameters, which are used for lighting design. The fourth chapter describes power distribution, the types of power distribution (light, socket) and how they are being correctly designed. The fifth chapter analyses data distribution (EZS, EPS, TEL, …). There are designed surge protection and protection for the object in the last part of this thesis. The practical part focuses on creating a drawing documentation, which contains design of power and data network. All project documentation is further discussed in the technical report.
Description
Citation
VANČURA, J. Projekt silových a datových rozvodů administratívního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký (člen) doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student seznámil komisi se svojí závěrečnou prací na téma Projekt silových a datových rozvodů administrativního objektu. Student odpověděl na otázky oponenta a vedoucího práce. Doplňující otázku ohledně použití osvětlení položil doc. Baxant. Dále se doc. Matoušek ptal studenta na otázku týkající se zvolení trojpólového jističe a zásuvek použitých v práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO