Testování obloukové ochrany AFDD za normálních a poruchových podmínek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá obloukovou ochranou AFDD. AFDD je přístroj, který má za úkol chránit elektrické instalace nízkého napětí před vznikem požáru v důsledku sériového či paralelního poruchového oblouku. Při výskytu paralelního oblouku sice může ve většině případů vybavit i jistič nebo případně proudový chránič, detekce sériového oblouku je ale možná jen díky obloukové ochraně. AFDD však může být použito pouze jako ochrana doplňková. V teoretické části je popsán vznik elektrického oblouku, příčiny požárů v domácnostech a princip činnosti obloukové ochrany. Cílem praktické části je vytvořit reálné poruchy, při kterých může vzniknout sériový oblouk, a testovat při nich funkci obloukové ochrany. Dalším cílem práce je opravit generátor oblouku a ověřit funkci AFDD za použití různých materiálů elektrod.
The bachelor´s thesis deals with AFDD, a device that protects the low voltage electrical installations against fire caused by a serial or parallel arc fault. Although MCB and RCD can mostly disconnect the circuit when the parallel arc appears, only AFDD can detect the series arc fault. AFDD can be used only as additional protection. The theoretical part of this thesis describes the creation of electric arc, causes of house fires, and explains the principle of the Arc Fault Detection Device. The purpose of the practical part is to create real malfunctions that cause a series arc in the circuit and to test the function of AFDD. The next purpose is to repair the arc generator and to verify the function of AFDD using different materials of electrodes.
Description
Citation
KŘEPELA, F. Testování obloukové ochrany AFDD za normálních a poruchových podmínek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Dostál, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval práci na téma Testování obloukové ochrany AFDD za normálních a poruchových podmínek. Student seznámil komisi s obsahem práce. Stručně vysvětlil princip obloukové ochrany AFDD. Student prezentoval testování své práce za normálních podmínek na elektrických motorech. Dále představil testování své práce při různých poruchových podmínkách (poruchy kabelů CYKY a CYSY, poškozený motor). Prezentace byla doplněna o videa, kde byl představen postup testování. Student bez problému odpověděl na otázky komise i v průběhu prezentace. Student seznámil komisi s výrobou generátoru oblouku a jeho následné použití při testování obloukové ochrany AFDD. Na závěr představil výsledky testování obloukové ochrany shrnuté v tabulce a zhodnocení práce. Student odpověděl na všechny otázky oponenta. Také byl schopný odpovědět na doplňující otázky komise. Výtka se týkala nezměření průběhů proudů proudovou sondou. Dále také velmi špatné zhodnocení dosažených výsledků. Komise také zhodnotila, že bakalářská práce by mohla být obsáhlejší.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO