Návrh nosné železobetonové konstrukce rodinného domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na stavbu dvoupodlažního, částečně podsklepeného, rodinného železobetonového domu. Pro navržení tohoto objektu byl použit program ARCHICAD 22, pro model a následný výpočet vnitřních sil program SCIA 21.0. Kromě statického výpočtu jsou součástí práce výkresy výztuže a výkresy tvaru vybraných monolitických částí vyhotovené v programu AutoCAD 2021. Železobetonové prvky jsou posouzeny v souladu s ČSN EN 1992-1-1.
Diploma thesis is focused on the construction of a two-storey, partly basement, family reinforced concrete house. The ARCHICAD 22 program was used to design this object, the SCIA 21.0 program was used for the model and the subsequent calculation of internal forces. In addition to the static calculation, the work includes reinforcement drawings and drawings of the shape of selected monolithic parts made in AutoCAD 2021. Reinforced concrete elements are assessed in accordance with ČSN EN 1992-1-1.
Description
Citation
BARTOŠKA, O. Návrh nosné železobetonové konstrukce rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - předseda, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Januš - tajemník, Ing. Pavlína Zlámalová - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Januš - člen,
Date of acceptance
2022-02-03
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce před komisí a následně reagoval na otázky oponenta. Dotazy komise k diplomové práci: Ing. Šimůnek: Co jste posuzoval v mezním stavu použitelnosti? Jaké faktory vstupují do výpočtu průhybu železobetonové desky? - student odpověděl s dopomocí doc. Laníková: Jak by se posuzoval prvek namáhaný kombinací normálové síly a ohybu obecného průřezu? - student odpověděl s dopomocí Ing. Šimůnek: Stěna byla posuzována na jaké vnitřní síly? Jak byla uspořádána výztuž? - student odpověděl doc. Laníková: Jak bylo provedeno vyztužení schodiště? -student odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO