Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce analyzuje prostřednictvím statistických a demografických metod strukturu populace České republiky v minulém vyjádření a v budoucí projekci, ve vztahu k její práceschopnosti. V teoretické části jsou uvedeny metody zpracování ekonomických časových řad a demografické vztahy a v praktické části se s těmito statistickými a demografickými metodami dále pracuje. V závěru bakalářské práce jsou zhodnoceny výsledky, které byly analýzou zjištěny a je zde vyjádřen návrh řešení, jako přínos zjištěné situace. Přílohou bakalářské práce je statistický kalkulátor pro usnadnění výpočtů, naprogramovaný v jazyce VBA.
The Bachelor’s Thesis analyses through statistical and demographic methods the structure of the population of Czech Republic in a past representation and future projection, in relation to its workforce. The methods of processing the time series and the demographic relations are presented in the theoretical part and these methods are further elaborated in the practical part. The results of the Bachelor’s Thesis that have been discovered by the analysis are assessed in the Conclusion that also contains a proposition of a solution as a contribution to the situation ascertained. The Attachment of the Bachelor’s thesis is a statistical calculator programmed in VBA to facilitate the calculations.
Description
Citation
WAHED, S. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Otázky vedoucího - Mgr. Veronika Novotná Ph.D.: nejsou Otázky oponenta - Ing. Karel Doubravský, Ph.D.: V navrhované části píšete, že by výsledky této práce mohly být přínosné i pro komerční firmy. Jak by komerční firmy mohly využít výsledky Vaší práce? - zodpovězeno Vzhledem k tomu, že práce obsahuje zajímavé výsledky, máte v plánu tuto práci dále věřejně publikocvat? - zodpovězeno Domníváte se, že vlna migrantů, kteří přicházejí do Evropy v posledním období, by mohla mít vliv na strukturu populace v západoevropských a středoevropských zemích? - zodpovězeno doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc.: K čemu jste využíval koeficient determinace? - zodpovězeno Ing. Štefan Štepník: Spojoval jste situaci v naší zemi s Německem a Rakouskem. Tyto země mají problém s deficitem důchodového účtu? - zodpovězeno prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.: Může imigrace významně změnit strukturu populace v dané zemi? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO