Účelová mapa výukového trenažeru - lokalita U Hrubé lípy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou mapy uličnej čiary v obci Jedovnice, lokalita U Hrubé lípy. Výsledná mapa bude slúžiť ako podklad pre kontrolu študentských výstupov na predmet Výuka v terénu II. Praktická časť v teréne pozostávala z dvoch častí. V prvej časti som sa venovala rekognoskácií bodového poľa a overení správnosti bodov PPBP. Overovanie som realizovala metódou GNSS prístrojom Trimble R8. Druhá časť pozostávala z podrobného mapovania polohopisu. Meranie bolo realizované totálnou stanicou Trimble 5603.
This bachelor thesis takes on the creation of street line map of a village called Jedovnice, located U Hrubé lípy. Resulting map will serve as the groundwork for checking the students performance in the subject Field Training II. The practical part in the terrain remains two parts. In the first part, I developed to reconnaissance of the point fieled and the verify of PBPP points. Verificarion was realised by GNSS method using the Trimble R8. Second part consisted of detailedy mapping of planimetry and altimetry. Measuing was realised by the total station Trimbe 5603.
Description
Citation
HUBJAKOVÁ, A. Účelová mapa výukového trenažeru - lokalita U Hrubé lípy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc. - předseda, Ing. Jiří Vondrák, Ph.D. - místopředseda, Ing. Michal Buday - tajemník, Ing. Marek Hořejš - člen, Ing. Josef Podstavek, Ph.D, - člen, Ing. Alena Berková - člen, Ing. Petr Pospíšil - člen, Ing. Dr. Pavel Špaček, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
Studentka Adriana Hubjaková seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Účelová mapa výukového trenažeru - lokalita U Hrubé lípy~ reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO