Řetězové pohony ventilového mechanismu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je získat všeobecný přehled o tomto způsobu pohonu ventilových rozvodů. Úvod se zabývá pohonem rozvodového mechanismu spalovacích motorů. Vlastní text práce se skládá ze tří částí. V první části je vysvětlen princip funkce rozvodu motoru. Ve stručnosti jsou zde popsány jednotlivé uspořádání ventilových rozvodů motoru a také rozlišení podle způsobu jejich pohonu. Hlavní pozornost je věnována pohonu ventilových mechanismů řetězem, tzn. rozlišení typů rozvodových řetězů a součástí nezbytných pro jeho správnou funkci, dále popisu hlavních částí ventilového rozvodu motoru a ostatních variantách jeho pohonu. Druhá část práce hodnotí klady a zápory řetězového pohonu ventilových mechanismů porovnáním s ostatními pohony. Ve třetí části jsou uvedeny příklady použití řetězového pohonu ventilových mechanismů v praxi u čtyřkolek, osobních automobilů a motocyklů. Závěr obsahuje přínos užití řetězového pohonu ventilových mechanismů a zhodnocení bakalářské práce.
The objective of this bachelor‘s thesis is obtaining the general review about the way of driving valvetrains. Introduction is devoting the driving of distributive mechanism of combustion engines . The text of bachelor‘s thesis is splitted on three parts. The first part is explaining the principle of functioning enginetrain. Briefly are described individual assembling of ventil distributor of engines and its distinction depending on the way of its drive. The main attention is devoted to the chain drive of valvetrain, i.e. distinction of types chain drive, which are necessary for its correct functioning. And also, are described the main parts of valvetrain of the engine and the other possibilities of its driving. The second part of bachelor‘s thesis is comparising positives and negatives of chain drives of valvetrains with the othe one’s. In the third part of bachelor‘s thesis are presented the examples of application of the chain drives in the valvetrains in the four wheel drives machines, cars and motorcycles. In the conclusions is specified the contribution of the chain drive of valvetrains and evaluation of bachelor‘s thesis.
Description
Citation
VODIČKA, R. Řetězové pohony ventilového mechanismu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO