Studium elektrodových materiálů pro post-lithno iontové systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá studiem elektrodových materiálů pro post-lithno iontové systémy. V teoretické části práce je popsán princip, historie a konstrukce článků lithno iontových baterií. Samostatná kapitola je věnována materiálům kladných a záporných elektrod pro lithno-iontové akumulátory. Třetí kapitola je věnována principům lithium vzduchových a sodno-iontových baterií nové generace. Poslední kapitola teoretické části je věnována akumulátorům lithium-síra, kde je popsán jejich princip, historie, použité elektrodové materiály a vliv pojiv. Experimentální část se věnuje přípravě elektrodového materiálu lithno-sirného akumulátoru v kombinaci s vodou rozpustnými pojivy a jejich měření pomocí elektrochemických metod.
This bachelor thesis deals with studying electrode materials for post-lithium ion systems. The theoretical part describes the principle, history and construction of lithium-ion battery cells. A separate chapter is dedicated to the materials of positive and negative electrodes for lithium-ion batteries. The third chapter is dedicated to the principles of new generation lithium-air and sodium-ion batteries. The last chapter of theoretical part is dedicated to lithium-sulfur batteries, which describes their principle, history, used electrode materials and the influence of binders. The experimental part is dedicated to the preparation of the electrode material of lithium-sulfur accumulator in combination with water-soluble binders and their measurement using electrochemical methods.
Description
Citation
KEKELÁK, M. Studium elektrodových materiálů pro post-lithno iontové systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky komise k obhajobě: 1. Co je to karagenan?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO