Studium metabolismu polyhydroxyalkanoátů u vybraných termofilních bakterií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na adaptivní evoluční inženýrství u termofilní bakterie Schlegelella thermodepolymerans M15344. Teoretická část se zabývá extremofilními mikroorganismy, biotechnologickým využitím a taktéž polyhydroxyalkanoáty a evolučním inženýrstvím. V rámci této práce byla prováděna adaptace tohoto mikroorganismu na 40 °C a 60 °C s využitím substrátů glukózy a xylózy. Dále byla prováděna repeated-batch kultivace při 50 °C na glukóze a xylóze. V průběhu těchto experimentů byla stanovována koncentrace produkovaného PHA v biomase pomocí plynové chromatografie, dále byla stanovována koncentrace zbytkových sacharidů v médiu metodou využívající DNS. V neposlední řadě byla porovnána produkce polyhydroxyalkanoátů u adaptovaných kmenů z jednotlivých experimentů s neadaptovaným kmenem. Následně byly studovány produkované polyhydroxyalkanoáty jednotlivými bakteriemi pomocí metody SEC-MALS, kde byl pozorován vliv adaptace na molekulární hmotnost polymerů. Nejvíce produkující bakterií byla adaptovaná bakterie na 40 °C a substrátem glukózou. V tomto případě byla hodnota biomasy 6,74 g/l s procentuálním zastoupením PHA 56,5 hm.%. Taktéž se povedlo adaptovat bakterii na 60 °C, kde na rozdíl od originální bakterie byla schopna růstu i produkce.
This thesis is focused on adaptive evolutionary engineering in the thermophilic bacterium Schlegelella thermodepolymerans M15344. The theoretical part deals with extremophilic microorganisms, biotechnological applications as well as polyhydroxyalkanoates and evolutionary engineering. In this work, adaptation of this microorganism to 40 °C and 60 °C was carried out using glucose and xylose substrates. Furthermore, repeated-batch cultivation at 50 °C on glucose and xylose was performed. In these experiments, the concentration of PHA produced in the biomass was determined by gas chromatography, and the concentration of residual sugars in the medium was determined by a method using DNS. Production of polyhydroxyalkanoates in the adapted strains from each experiment was compared with the non-adapted strain. Subsequently, the PHA produced by individual bacteria was studied using the SEC-MALS method, where the effect of adaptation on molecular weight was observed. The highest producing bacteria was adapted to 40 °C and the substrate was glucose. In this case, the biomass value was 6,74 g/l with a PHA percentage of 56.5 wt%. The bacteria was also adapted to 60 °C where it was able to grow and produce unlike the original bacteria.
Description
Citation
REINOHOVÁ, N. Studium metabolismu polyhydroxyalkanoátů u vybraných termofilních bakterií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie bioaktivních látek
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2023-05-24
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Jaké jsou adaptační mechanismy bakterií na vyšší teplotu? Mohlo docházet ke změnám exprese genu? Jaké jsou hlavní výhody dané bakterie? Bylo by možné danou bakterii adaptovat i na ještě nižší teploty, než které jste v práci zkoušeli? Proč se s teplotou mění molekulová hmotnost polymeru? prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. Jak probíhalo dané pasážování? Jaký byl objem vzorku, který se přenášel v rámci jednotlivých pasáží? Jaký byl objem kultivačního média? Jak si vysvětlujete úpadek koncentrace biomasy během adaptačního procesu? Jaký vliv měla daná adaptace na genetickou výbavu mikroorganismu? doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. V práci se zabýváte studiem metabolismu, můžete prosím objasnit vliv adaptace na metabolismus Vámi použité bakterie? prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. Jaké proteiny reagují na teplotní stres u bakterií? Studentka odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala velmi dobrou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen velmi dobré odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO