Hospodářská budova

Abstract
Práce je zaměřena na návrh a posouzení ocelové konstrukce hospodářské budovy pro ustájení dobytka. Konstrukce je ve tvaru obdélníku o půdorysných rozměrech 22,3x52,8 m. Výška konstrukce v hřebeni je 6,72 m a na kraji je výška 5 m. Konstrukce střechy je sedlová se sklonem 14,1% (8o). Konstrukce je tvořena sloupy průřezu I, na které jsou šroubovým spojem připevněny příčle a k nim vaznice, též průřezu I. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna podélnými i příčnými ztužidly. Konstrukce je dále ztužena šikmými táhly. Celá konstrukce je navržena z konstrukční oceli S355. Výpočet vnitřních sil a deformací byl proveden pomocí softwaru Scia Engineer. Součástí práce je také technická zpráva a výkresová dokumentace.
The work is focused on the design and assessment of the steel structure of the farm building for livestock housing. The structure is in rectangular shape with floor plan dimensions of 22.3 x 52.8 m. The height of the structure at the ridge is 6.72 m and on the edge it is 5 m. The roof construction is gable with a slope of 14.1 % (8o). The structure is made up of columns of cross-section I, to which the crossbars and purlins, also of cross-section I, are attached with a screw connection. The spatial rigidity of the structure is secured by longitudinal and transverse stiffeners. The structure is further reinforced with diagonal tie rods. The entire structure is designed from S355 structural steel. Calculation of internal forces and deformations was carried out using Scia Engineer software. The work also includes a technical report and drawing documentation.
Description
Citation
PAULOVÁ, V. Hospodářská budova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Šmak, Ph.D. (člen) Ing. Michal Štrba, Ph.D. (člen) Ing. Antonín Pechal, CSc. (člen) Ing. Tomáš Hrbáček (člen) Ing. Martin Vild, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Studentka v rámci obhajoby prezentovala zadání a hlavní výsledky své bakalářské práce a vyjádřila se k připomínkám a dotazům oponenta. V následné diskuzi reagovala na připomínky a dotazy členů zkušební komise k závěrečné práci. - Ing. Antonín Pechal, CSc.: Řešení úpravy připojení vaznic s příčlí? - Ing. Michal Štrba, Ph.D.: Excentricita připojení ztužidla? Je s ní uvažováno ve výpočtovém modelu? - Ing. Martin Vild, Ph.D.: Kam byste doporučila zavěsit vzduchotechniku? - Ing. Tomáš Hrbáček: Kam byste zavěsila vzduchotechniku při změně účelu užití? Napadlo Vás použít jiný statický systém? K čemu slouží prut mezi patami sloupů? Myslíte si, že je vhodné využití oceli S355 na tento typ konstrukce? Uvačovala jste s klopením dolní pásnice při působení sání větru? - prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.: Uvažovala jste s otvory v plášti při výpočtu zatížením větrem? - prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.: Počítala jste s excentricitou při posouzení sloupů? Uvažovala jste s jinou povrchovou úpravou? Studentka na všechny dotazy reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO