Návrh technologie výroby kompozitní protetické pomůcky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tématem výroby kompozitní protetické paže. První část práce je věnována rešerši základních kompozitních materiálů a technologií výroby protetických pomůcek. Druhá část práce je zaměřena na praktickou výrobu, kde ze skenování již zhotovené předešlé protézy bude získán model. V návaznosti na tuto část bude vyrobena část paže, která bude podrobena zkouškám materiálu.
This bachelor thesis deals with the topic of manufacturing a composite prosthetic arm. The first part of the thesis is devoted to the research of basic composite materials and technologies for the production of prosthetic devices. The second part of the thesis is focused on the practical manufacturing, where from the scanning of a previously made prosthesis we obtain a model. Following this part, a part of the arm will be fabricated and subjected to material testing.
Description
Citation
MAGULA, M. Návrh technologie výroby kompozitní protetické pomůcky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (místopředseda) doc. Ing. Pavel Zeman, PhD. (člen) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Laminaci jste prováděl sám? Jaká byla zpracovatelnost pryskyřice? zodpovězeno 2. Vyjádřete se k průběhu křivky tahové zkoušky. částečně zodpovězeno 3. Má vliv na mechanické vlastnosti směrování tkaniny? zodpovězeno 4. Proč jste nepoužili materiál z původního dílu? částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO