Multiagentní systém pro řízení subsystému Smart Home

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V dnešnej dobe sú už technológie nevyhnutnou súčasťou prakticky každého človeka. Rozvoj v oblasti technológií viedol k vzniku inteligentných domácností, známe aj ako Smart Home. Vývoj v odvetví umelej inteligencie zapríčinil vznik multiagentných systémov, ktorými sa táto práca zaoberá. Cieľom tejto práce bolo vytvoriť multiagentný systém na riadenie subsystému Smart Home, čo môže viesť k lepšej kombinácií zariadení od rôznych spoločností a lepšiemu zvládnutiu náročnejších operácií. Práca sa zaoberá problematikou Smart Home, s ktorou súvisí pojem ambientná inteligencia a problematikou multiagentných systémov. Ďalej práca obsahuje návrh tohto systému a podrobný popis jeho implementácie, lepšie povedané agentov v systéme. Nakoniec je overená funkčnosť systému v testoch, ktorých priebeh je v práci znázornený.
In today’s world, technology has become an essential part of practically every person’s life. The development in technology has led to the creation of Smart Home. The advancement in artificial intelligence has resulted in the emergence of multi-agent systems, which is the focus of this work. The aim of this work was to create a multi-agent system to control the subsystem of Smart Home, which can lead to better integration of devices from different companies and better handling of more demanding operations. The work includes topic of Smart Home, which is related to the concept of ambient intelligence and the topic of multi-agent systems. Furthermore, the work includes the design of this system and a detailed description of its implementation, specifically the agents in the system. Finally, the functionality of the system is tested and the results are also part of the work.
Description
Citation
PLOČICA, P. Multiagentní systém pro řízení subsystému Smart Home [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (předseda) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (člen) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (člen) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-08-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO