Aromaticky aktivní látky různých druhů čokolády

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se věnuje problematice těkavých aromaticky aktivních látek v čokoládě, které přímo souvisejí se vznikem čokoládového aroma. Organoleptické vlastnosti čokolády (především aroma a chuť) totiž oceňuje spotřebitel při konzumaci nejvíce. V této práci byly testovány čtyři druhy hořkých čokolád: Figaro Sladká Vášeň 70 % kakaa, Figaro hořká, Figaro na vaření a KAUMY kakaová poleva na vaření. Pro jejich analýzu byla zvolena metoda SPME (vlákno CAR/PDMS 85µm) ve spojení s plynovou chromatografií. Mikroextrakce tuhou fází (SPME) je jednoduchá, citlivá, reprodukovatelná, rychlá a levná metoda stanovení klíčových aromatických sloučenin nacházejících se v kakau a čokoládových produktech. Metodou SPME-GC bylo identifikováno a kvantifikováno celkem 56 aromatických sloučenin: 14 kyselin, 9 aldehydů, 8 ketonů, 17 alkoholů, 7 esterů a 1 dusíkatá látka. Při posuzování čokolády spotřebitelem je nejdůležitější její chuť a vůně. Měla by být aromatická, příjemná, po použitých surovinách. Při senzorickém hodnocení byly sledovány jednotlivé organoleptické vlastnosti (vzhled, barva, chuť, vůně a konzistence) a hodnoceny podle pětibodové stupnice a dále byl vytvořen intenzitní profil chuti a vůně vzorků. Hodnotiteli byli studenti a zaměstnanci chemické fakulty VUT. Ve všech vzorcích čokolád byl nalezen vysoký obsah alkoholů (methanol, ethanol, propanol, butan-2,3-diol) a také mastných kyselin, tyto sloučeniny jsou zřejmě velmi důležitou složkou čokoládového aroma. Některé detekované aromatické sloučeniny nepřispívají k typickému čokoládovému aroma pozitivně. Nepříjemná vůně těchto sloučenin často ovlivňuje i celkovou chutnost čokolády, což bylo dokázáno i při senzorickém hodnocení.
This diploma thesis is focused on the problem of volatile aroma active compounds in chocolate, directly connected with the formation of chocolate aroma. Organoleptic properties of chocolate (aroma and taste) are the most important for evaluating by consumers. In this work four types of plain chocolate: Figaro Sweet Passion 70 % cacao, Figaro plain chocolate, Figaro for cooking and KAUMY chocolate glaze were tested. SPME method (fiber CAR/PDMS 85µm) in conjunction with gas chromatography was chosen for their analysis. Solid phase micro-extraction (SPME) is simple, sensitive, reproducible, rapid and low-cost method for evaluation of key odorant compounds found in cocoa and chocolate products. Using SPME-GC method total 56 aromatic compounds: 14 acids, 9 aldehydes, 8 ketones, 17 alcohols, 7 esters and 1 nitrogen compound were identified and quantified. Taste and aroma are the most important for evaluating of chocolate by consumer. Taste and aroma should be aromatic, pleasant and after used raw material. The single organoleptic properties (appearance, colour, taste, aroma and texture) were observed by sensory analysis using scale and also aroma and taste profiles of samples were created. The assessors were students and staffs faculty of chemistry BUT. The high content of alcohols (methanol, ethanol, propanol, butan-2,3-diol) and fatty acids was found in all types of chocolate , these compounds are probably important components of chocolate aroma. Some detected aromatic compounds doesn´t contribute positively to typical chocolate aroma. Unpleasant odour of these compounds often influences total flavour of chocolate, which was also proved by sensory evaluating.
Description
Citation
GLOUZAROVÁ, M. Aromaticky aktivní látky různých druhů čokolády [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Potáček: Jak jste desorbovala analyt pro plynovou chromatografii? Proč se s časem zvyšuje obsah kyselin ve vzorku? prof. Goliáš: Headspace jste dělala při 30°C - podle čeho jste tak volila? Z čeho vzniká v čokoládě ethanol, kyselina octová, butanol ap.?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO