Moderní způsoby přeplňování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřena na současně používané způsoby přeplňování spalovacích motorů osobních vozidel. Rozebírá nejen možnosti zlepšení celkové charakteristiky pohonné jednotky, ale i konstrukci a uspořádání plnících agregátů, jejich regulaci a možné poruchy. Nahlíží také do problematiky snižování emise škodlivin výfukových plynů a ukazuje její závislost na daném způsobu přeplňování. Krátká zmínka pak patří některým dnes používaným motorům a jejich vzájemnému porovnání. Výsledkem je tak souhrn vědomostí potřebných k pochopení základního principu přeplňování, což je dnes nejpoužívanějším prostředkem pro zvyšování výkonu a hospodárnosti spalovacích motorů.
This thesis is focused on the currently used methods of supercharging internal combustion engines in passenger vehicles. It discusses not only the possibility of improving the overall characteristics of the drive unit, but also the design and layout of the filling aggregates, their regulation a possible failures. It also looks into the issue of reducing emissions of the exhaust gases and shows its dependence on the given methods of supercharging. Short mention includes then some today used engines and their mutual comparison. The result is a summary of knowledge required to understand the basic principles of supercharging, which is today the most common way to increase the performance and efficiency of internal combustion engines.
Description
Citation
STROUHAL, P. Moderní způsoby přeplňování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student přednesl komisi prezentaci své závěrečné práce a zodpověděl otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO