Města, výstavy a výstaviště: vliv výstavnictví na města

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-05-23
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Abstract
Pořádání všeobecných i specializovaných výstav se ke konci devatenáctého století stalo neodmyslitelnou součástí hospodářského a společenského života v řadě menších českých a moravských měst. Po dočasných areálech následovala první stálá výstaviště, a později v meziválečném období se výstavní areály staly běžnou součástí městské vybavenosti. Změna režimu po druhé světové válce československé výstavnictví zásadně poznamenala, což mělo druhotně dopad také na podobu sítě regionálních výstavišť v republice. Další zásadní proměna oboru výstavnictví souvisela v devadesátých letech s rozpadem socialistického bloku, globalizací ekonomiky a nástupem nových komunikačních technologií. V této době docházelo někde k neřízeným a živelným transformacím území a nevratnému ničení nerozpoznaných kulturních hodnot. Budoucí výzkum výstavních areálů by se v oblasti urbanismu měl soustředit na komplexní zmapování prostorového vývoje výstavišť v jednotlivých městech a na způsob jejich ukotvení v územně plánovací dokumentaci. Závěry tohoto výzkumu by pak posloužily jako vodítko pro péči o historické výstavní areály a případně jako podklad pro návrh jejich ochrany. Vzhledem k mezioborovému charakteru výstavnictví by související výzkum měl probíhat také v souvisejících oborech jako hospodářské dějiny, dějiny umění, teorie architektury nebo event management a cestovní ruch.
Before the end of nineteenth century universal exhibitions, specialised shows and trade fairs became inherent part of both local economy and social and cultural life in Bohemian and Moravian cities. The temporary exhibition grounds where such events were staged from the beginning were gradually replaced by permanent exhibition grounds, and later in the interwar period, major part of the cities in Czechoslovakia either established permanent exhibition venues, or had at least some place reserved for events. Exhibition venues as well as events themselves were affected by the outbreak of WW II and subsequent change of the regime. Their further development in following decades reflected the realities of centrally planned economy and cultural and social life organised and supervised by state authorities. Then the end of the Cold War brought the collapse of planned economy and outset of liberalisation, which often led to rapid changes in the cities and unrestrained transformations of urban structure, exhibition venues included. Future research pertaining the exhibition grounds should cover their historical development and explain how the exhibition grounds and venues can be described and specified in regional spatial plans and other documents. The outcomes of such research should be of importance to heritage care and protection as well. Regarding the interdisciplinary character of the subject, the research is to be carried also in related fields, e.g. art history, economy history, event management, regional studies and the like.
Description
Citation
Prostor pro život: Sborník mezinárodní konference Krajina Sídla Památky 2023, s. 216-227. ISBN 978-80-214-6158-1.
https://www.krajinasidlapamatky.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
DOI
Citace PRO