Měření koncentrací skleníkových plynů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato magisterská práce se zabývá problematikou skleníkového efektu, jednotlivými plyny a metodami měření. Na skleníkový efekt je nahlíženo od jeho historického datování, přes změny v atmosféře její složení a reakce jednotlivých institucí. Obsahuje teoretický rozbor jednotlivých plynů. Zaměřuje se na nejškodlivější skleníkové plyny, jako jsou vodní páry, oxid uhličitý, oxid dusný, metan, ozon, freony a halony. Rozbor způsobů detekce těchto plynných látek. Součástí práce je detekce oxidu dusičitého a chlor-fluorovaného uhlovodíku. Data jsou zpracovávána za pomoci mikrokontroléru a následně odeslána na internetový server thingspeak.com. Pokud se zařízení osvědčí, bude využito jako laboratorní úloha v předmětu Ekologie v elektronice.
This semester thesis deals with the greenhouse effect, various gases and methods of measurement. On the greenhouse effect is viewed from its historical dating, despite changes in atmospheric composition and reactions of individual institutions. It contains a theoretical analysis of the individual gases. It focuses on the most harmful greenhouse gases such as water vapor, carbon dioxide, nitrous oxide, methane, ozone, chlorofluorocarbons and halons. Analysis methods for detection of gaseous substances. Part of this work is focus on the detection of nitrogen dioxide and chloro-fluorocarbon. The data is processed using a microcontroller and then sent to an Internet server thingspeak.com. If the device proves successful, will be used as a laboratory exercise in the course Ecology in electronics.
Description
Citation
DOHNAL, J. Měření koncentrací skleníkových plynů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) RNDr. Ladislav Mareček, CSc. (místopředseda) Dr.techn. Ing. Helena Šimůnková (člen) doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-07
Defence
Student seznámil komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. 1) Z textu práce v dostatečné míře nevyplývá, co všechno bylo v rámci diplomové práce i s ohledem na předchozí bakalářskou práci uděláno. Můžete to prosím objasnit? 2) Co je to Kármánova hranice a jak je stanovena? 3) V kapitole 2.5 uvádíte, že se ozón vytváří mimo jiné působením oxidů dusíku. V předešlých kapitolách hovoříte o opaku. Můžete tedy objasnit mechanismy vzniku a rozpadu ozónu? 4) Co to jsou katolické účinky? (str. 23) 5) V kapitole 3.3.3 Uvádíte, že pelistory využívají tenký platinový drátek s keramickou vrstvou pro zabránění odpařování platiny a tím zamezení vzniku driftu na výstupním signálu. Následně uvádíte, že se v praxi používá zapojení dvou pelistorů ve Wheastonově můstku, přičemž jeden pelistor keramickou vrstvu má a druhý nikoli. Neměříte tím pádem právě pouze zmiňovaný drift vznikající odpařováním platiny? Objasněte.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO