2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 416
 • Item
  Tvorba a estimace modelu malé vodní elektrárny v programu PSCAD
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Razyapova, Aygul; Kopička, Marek; Radil, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření modelu malé vodní elektrárny (MVE) a části přilehlé elektrizační sítě v simulačním programu PSCAD, na základě reálných podkladových materiálů. Model bude upřesněn na základě dat získaných měřením, aby se co nejvíce shodoval s reálným zařízením.
 • Item
  Měření koncentrací skleníkových plynů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Dohnal, Jan; Bača, Petr; Novák, Vítězslav
  Tato magisterská práce se zabývá problematikou skleníkového efektu, jednotlivými plyny a metodami měření. Na skleníkový efekt je nahlíženo od jeho historického datování, přes změny v atmosféře její složení a reakce jednotlivých institucí. Obsahuje teoretický rozbor jednotlivých plynů. Zaměřuje se na nejškodlivější skleníkové plyny, jako jsou vodní páry, oxid uhličitý, oxid dusný, metan, ozon, freony a halony. Rozbor způsobů detekce těchto plynných látek. Součástí práce je detekce oxidu dusičitého a chlor-fluorovaného uhlovodíku. Data jsou zpracovávána za pomoci mikrokontroléru a následně odeslána na internetový server thingspeak.com. Pokud se zařízení osvědčí, bude využito jako laboratorní úloha v předmětu Ekologie v elektronice.
 • Item
  Grafický modul databázového projektování
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Kolář, Michal; Havlíková, Marie; Macho, Tomáš
  V rámci diplomové práce byl řešen návrh grafického modulu databázového projektování pro generování výkresové dokumentace.
 • Item
  Malé asynchronní motory pro specifické aplikace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Bárta, Jiří; Hájek, Vítězslav; Janda, Marcel
  Cílem této diplomové práce je představení principu konstrukce jednofázového asynchronního motoru a jeho využití v automobilovém půmyslu. Jedná se o konstrukčně velmi jednoduchý motor. Poloha pomocného (stíněného) vinutí nám udává směr točení. Používá se hlavně v případě malých výkonů, například pro pohon ventilátorů, malých domácích spotřebičů. Jeho nespornou výhodou je levná konstrukce.
 • Item
  Vývoj MAC protokolu pro bezdrátové senzorové sítě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Michálek, Tomáš; Červenka, Vladimír; Krajsa, Ondřej
  Práce se zaměřuje na úvod do problematiky bezdrátových senzorových sítí a přibližuje čtenáři jednotlivé aspekty při řešení problémů v těchto sítích. Práce se blíže zaměřuje na energetickou náročnost při komunikaci mezi zařízeními v síti a popisuje příčiny nadměrné spotřeby energie. Také řeší mechanismy na úsporu energie a dále se zabývá dnešními protokoly, které svým navržením přispívají k řešení problematiky. Autor v práci dále navrhuje adaptovaný protokol, založený na získaných poznatcích z předchozích teoretických pramenů.