Měření teplotních polí v elektrických strojích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diagnostika teploty je jednou z nejdůležitějších oborů. Setkáváme se s ní v běžném životě, ale velmi důležitá je pro všechna odvětví průmyslu. Jedná se o měření zjišťující okamžitý stav měřeného objektu. Kontaktní měření rozdílnými teplotními senzory a bezdotykovým měřením pomocí termokamery. Důležitou částí je měření oteplení asynchronního motoru. Část práce se zabývá ztrátami v motoru. Tyto ztráty se přeměňují na teplo, které zatěžuje jednotlivé části stroje. Správné určení teplotního pole významně pomůže při návrhu ventilačního systému daného přístroje. Prakticky získané údaje jsou porovnány s údaji teoretickými. Provedeme digitalizaci součástí motoru a zrealizujeme tepelnou simulací ve vhodném simulačním programu. Navrhneme modifikaci chlazení stroje a výsledné údaje ze simulace porovnáme.
Diagnosis temperature is one of the most important disciplines. We meet it in everyday life, but it is very important for all sectors of industry. This is a measurement providing an immediate state of the measured object. Contact measurement of different temperature sensors and contactless measurement using thermal imagers. The important part is the measurement of temperature rise of induction motor. Part of the work deals with losses in the electric motor. These losses are converted into heat, which affects from various parts of the machine. Correct identification of the temperature field is important in helping to design the cooling system of the instrument. Virtually the data obtained are compared with theoretical data. We will capture part of the device and realize thermal simulations in a suitable simulation program. We propose modifying the cooling machine and the resulting data from the simulation compares.
Description
Citation
DOSTÁLEK, M. Měření teplotních polí v elektrických strojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Nepustil (člen) doc. Ing. Zdeněk Vávra, CSc. (člen) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen) doc. Ing. Josef Koláčný, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma Měření teplotních polí v elektrických strojích. Shrnul obsah diplomové práce a popsal metody pro měření teploty v elektrických strojích. Prezentoval výsledky měření a jejich porovnání s vypočtenými hodnotami. Popsal simulace teplotního pole v programu Ansys Workbench. porovnal rozdíly v teplotním poli motoru před a po modifikaci jeho konstrukce. Odpověděl na otázky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO