Deformačně-napěťová analýza kontislitku při kontinuálním odlévání oceli

but.committeeprof. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen)cs
but.defencePři obhajobě student nejprve prezentoval svoji diplomovou práci, následně byly přečteny posudky a student odpovídal na dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky: Jaké je praktické využití znalosti rozdělení napětí v ingotu? Které parametry výrobního procesu mohou být optimalizovány na základě vašich výsledků? (zodpovězeno) Jakým způsobem bylo do výpočtu zahrnuto teplotní pole? Odkud jste znal rozložení teplot v tělese? (zodpovězeno) Proč jste použil odlišný součinitel teplotní roztažnosti, než jiní autoři? Jak moc se součinitele lišily? (zodpovězeno)cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programInženýrská mechanika a biomechanikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorNávrat, Tomášsk
dc.contributor.authorCabaj, Gabrielsk
dc.contributor.refereePetruška, Jindřichsk
dc.date.created2023cs
dc.description.abstractDiplomová práca je zameraná na vytvorenie výpočtového modelu pre určenie napätosti a deformácie kruhového sochoru počas procesu plynulého odlievania oceli. Vstupnými veličinami do analýzy napätosti a deformácie sú dodané materiálové charakteristiky, geometria zariadenia pre plynulé odlievanie a teplotné pole v sochore. Výpočtový model na základe metódy konečných prvkov je vytvorený v komerčnom softvéri ANSYS. Prácu je možné rozdeliť na tri časti. Prvá časť obsahuje základné informácie týkajúce sa plynulého odlievania oceli a rešeršnú analýzu výpočtového modelovania tohto procesu. V druhej časti je podrobne popísaná tvorba rovinného a priestorového výpočtového modelu. Nakoniec sú získané výsledky napätosti a deformácie analyzované a sú uvedené odporúčania pre pokračovanie v ďalšej práci.sk
dc.description.abstractThe thesis is focused on the development of a computational model for determination of stress and strain of a round billet in the process of continuous steel casting. The supplied material characteristics, the geometry of the continuous casting machine and the temperature distribution in the billet are applied as input data for stress and strain analysis. The computational model based on the finite element method is developed in the commercial software ANSYS. The thesis can be divided into three parts. The first part includes background information related to the continuous casting of steel and a research analysis of the computational modeling of this process. The second part describes the development of the planar and three-dimensional computational model in detail. Finally, the obtained stress and strain results are analyzed and general conclusions, and recommendations for further development are proposed.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationCABAJ, G. Deformačně-napěťová analýza kontislitku při kontinuálním odlévání oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.cs
dc.identifier.other148682cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/213375
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplynulé odlievanie ocelisk
dc.subjectdeformačne-napäťová analýzask
dc.subjectrovinný modelsk
dc.subjectpriestorový modelsk
dc.subjectzvyškové napätiesk
dc.subjectmetóda konečných prvkovsk
dc.subjectMKPsk
dc.subjectvady sochorovsk
dc.subjectcontinuous steel castingen
dc.subjectstress-strain analysisen
dc.subjectplanar modelen
dc.subjectthree-dimensional modelen
dc.subjectresidual stressen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectFEMen
dc.subjectbillet defectsen
dc.titleDeformačně-napěťová analýza kontislitku při kontinuálním odlévání ocelisk
dc.title.alternativeStress-strain analysis of the process of continuous steel castingen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2023-06-12cs
dcterms.modified2023-06-14-17:01:22cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid148682en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2024.05.16 14:54:51en
sync.item.modts2024.05.16 14:15:09en
thesis.disciplineInženýrská mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Collections