Vývoj a testování laboratorní jednotky membránové destilace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práce se zabývá vývojem a testováním laboratorní jednotky membránové destilace s použitím mikroporézních membrán z polypropylenových dutých vláken. Za tímto účelem byl vyvinut originální membránový modul, který umožňuje snadnou a rychlou výměnu membránových svazků. Tento modul teoreticky umožňuje membránovou destilaci s přímým kontaktem (DCMD), se vzduchovou mezerou (AGMD), s proudícím plynem (SGMD) a vakuovou membránovou destilaci (VMD). Modul byl použit v laboratorní jednotce, která byla zkonstruována za účelem testování procesu membránové destilace. Tato jednotka byla úspěšně použita na destilaci vody. Na laboratorní jednotce byl testován vliv několika provozních parametrů na produkci destilátu v režimech VMD a SGMD. Byl popsán kombinovaný vliv teploty a průtoku nástřiku a změn tlaku v modulu na produkci destilátu.
This thesis describes the development and testing of a membrane distillation laboratory unit based on microporous membranes made of polypropylene hollow fibers. For this purpose, a membrane module has been developed that allows easy and fast exchange of membrane bundles. Theoretically, this module enables direct (DCMD), air gap (AGMD), sweeping gas (SGMD) and vacuum (VMD) membrane distillation. The module was used in a laboratory unit that has been designed for testing of the membrane distillation process. This unit has been succesfully used for water distillation. In this work the influence of several operating parameters on distillate production in VMD and SGMD modes has been tested. In addition, the combined effect of feed temperature and flow and module pressure on distillate production has been described.
Description
Citation
PLACHÝ, P. Vývoj a testování laboratorní jednotky membránové destilace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-24
Defence
Student prezentoval podstatné výsledky své diplomové práce. Následovalo přečtení posudků vedoucí a oponentky. Oponentka měla k práci několik poznámek a dotazů, na které student odpověděl. Poté se do diskuze zapojili i ostatní členové komise. V této diskuzi prokázal student velmi dobrý přehled v řešené problematice. Následně přešla komise k ústní části SZZ. Otázky z diskuze: doc. Komendová - Docházelo k přímému kontaktu vody s mosaznou částí? doc. Zlámalová Gargošová - Jaká byla doba, za kterou došlo k poklesu vodivosti? doc. Vašinová Galiová - Jaký rozdíl v účinnosti očekáváte při různém technologickém zapojení jednotky? Ing. Mergl - Bylo by možné předřadit nějakou jednotku na předúpravu vstupní vody? Co se děje s odpadním koncentrátem? Jaký typ vláken jste použil?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO