Tenké tištěné vrstvy oxidu wolframového připravené materiálovým tiskem z vodných prekurzorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá materiálovým tiskem tenkých vrstev oxidu wolframového v přítomnosti vybraných templátovacích činidel. Jako templátovací činidla byla použita polyvinylpyrrolidon, polyoxyethylen(20)cetylether, polyethylenglykol a Pluronic 123. Tyto kompozice byly naneseny metodou materiálového tisku na FTO skla a vypáleny v peci na 500 °C. Struktura a tloušťka vrstev byly analyzovány pomocí profilometru, SEM a AFM. Následně byly vlastnosti vrstev studovány pomocí fotoelektrochemických měření.
This bachelor thesis deals with material printing of thin layers of tungsten trioxide with selected templating agents. Polyvinyl pyrrolidone, polyoxyethylene(20)cetyl ether, polyethylene glycol and Pluronic 123 were used as templating agents. These compositions were applied by the material printing method on FTO glasses and annealed at 500 °C. The structure and thickness of thin films were analyzed using a profilometer, SEM and AFM. Subsequently, the properties of thin films were studied using photoelectrochemical measurements.
Description
Citation
MARTINKOVÁ, E. Tenké tištěné vrstvy oxidu wolframového připravené materiálovým tiskem z vodných prekurzorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studentky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla výborný výtah výsledků své bakalářské práce, řádně zodpověděla všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagovala na připomínky. V diskusi tak studentka prokázala výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky bakalářské práce. Komise zhodnotila její bakalářskou práci celkově jako výbornou. Klučáková: Znamená graf závislosti proudu na počtu vrstev, že v případě žádné vrstvy bude proud záporný? Co se stalo se vzorkem při vypalování vrstev – proč se měnil proud? Vala: Proč se osvit měří zepředu i zezadu? Veselý: Mohla by se vrstva excitovat světlem modré diody? Jak poznáte, že je daná vrstva citlivá na viditelné světlo?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO