Systémy chlazení pro stravovací provozy

Abstract
Diplomová práce se zabývá principem chlazení místností. Její obsah je rozdělen do tří segmentů. V první části je popis teoretického chodu chladu. Je zde rozebrána základní část chladivového oběhu, tepelné izolace spojovacích potrubí a chladících místností. Údržba, provoz a typy komponentů užité v cyklu a také principy chlazení jednotlivých typů potravin. Druhá část je věnována návrhu chlazení pro hotelový provoz. Je zde technická zpráva popisující celý postup návrhu s požadavky ke správnému zapojení a zpracování. V přílohách je doložena projektová dokumentace. Třetí část diplomové práce se zabývá experimentálním výzkumem, při kterém bylo předmětem sledování zamrzání vody při chlazení deskového panelu. Tato část zahrnuje i výsledek tohoto zkoumání.
Master thesis deals with the principle of cooling systems. Content of this thesis is divided in to the three segments. First part describes theory of cooling motion. It describes a basic parts of a cooling circuit, thermal insulation of a cooling pipe and thermal insulation of a materials in a cooling rooms. Maintenance, service and types of component used in cooling cycle and also principle of cooling individual types of foodstuff. Second part is dedicate to design of cooling system for hotel service. There is a technical report which describes entire design process with a requirements for connect and elaboration. Project documentation is in the attachments. Third part of master thesis deals with experimental research. The subject of surveillance is freezing of water during the cooling of the plate panel. This section includes the result of the investigation.
Description
Citation
PÍREK, O. Systémy chlazení pro stravovací provozy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Topič, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Vendlová, Ph.D. (člen) Ing. Antonín Pekárek (člen) Ing. Filip Kupka (člen) Ing. Pavel Uher, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (předseda)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Student nejprve představil svou diplomovou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal téma Systémy chlazení pro stravovací provozy. Nejprve student přiblížil obsah teoretické části, následně se věnoval výpočtu potřeby chladu a dimenzování. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise. 1) Bylo u výpočtu výkonu výparníku uvažováno s výkonem na odvlhčení vzduchu? Bude k tomu jevu v mrazírnách docházet a pokud ano je nutné tuto složku v chladírnách a mrazírnách zohledňovat? 2) V tabulkách dimenzování chladícího rozvodu je u posouzení tlakových ztrát špatný převod z barů na kPa. Posuďte znovu všechny úseky se správným limitem. 3) Bylo by možné ve vašem návrhu nahradit chladivový systém za systém vodní? Je možné předpokládat, že bude méně efektivní? Pokud ano koncepčně naznačte, proč by tomu tak bylo. 4) Čím si vysvětlujete skokové stoupání teploty v měřícím boxu u dat, které prezentujete na obr. 25 v experimentální části? 5) Jakým způsobem byla nanášena vodní vrstva v experimentální části? 6) Jaké jsou limity na délkách tras? 7) Jak budete spojovat potrubí? Student výborně reagoval a zaujal stanoviska ke všem připomínkám k předložené diplomové práci od oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO