Stanovení chybovosti optovláknového spoje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá fyzikálními příčinami polarizace světla a problémy spojenými se vznikem polarizační vidové disperze (PMD). Tyto problémy se vyskytují zejména u vysokorychlostních systémů na optických kabelových trasách. Práce pojednává o působení této disperze na přenášený signál vlivem mezisymbolových interferencí a také o metodách měření a kompenzace tohoto jevu. Jako výsledky měření jsou v textu uvedená data, která byla poskytnuta společností EXFO Electro-Optical Engineering Inc. Podstatnou část práce tvoří bitová chybovost optovláknového spoje (BER), se kterou souvisí poměr výkonu signálu k výkonu šumu (SNR) a kvalita signálu (Q-faktor). Dále je možné se dočíst o tzv. diagramu oka, což je zobrazení, které umožňuje získat základní informace o vlivu komunikačního kanálu na tvar přenášeného signálu. S tímto diagramem souvisí další diagram, nazývaný konstelační diagram, který popisuje druh modulace a umožňuje zakreslit rozptýlení signálových bodů kolem jejich nominálních hodnot. Ve spojení s tzv. trajektoriemi tvoří vektorový diagram. Praktická část zahrnuje vykreslení těchto diagramů ve vývojovém prostředí MATLAB.
The master thesis discusses physical causes of light polarization and problems brought by nascence of Polarization Mode Dispersion (PMD). These problems occur especially by high speed systems on optical cable traces. The thesis deals with actuation of transmitted signal by influence of Inter Symbol Interference and it also deals with methods for its measuring and compensation. As a results of measurements are in text presented data provided by EXFO Electro-Optical Engineering Inc. Company. Significant part of the thesis focuses on optical link Bit Error Rate (BER) which is connected with Signal to Noise Ratio (SNR) and signal quality (Q-factor). Further on it is possible to find in text about so called eye diagram which is display mode that shows influence of communication channel on shape of the transmitted signal. To this diagram is related another one called constellation diagram which describes modulation mode and makes it possible to map dispersion of signal points around their nominal values. In connection with so called trajectory it makes vector diagram. Practical part includes depiction of these diagrams in MATLAB development environment.
Description
Citation
JOCH, A. Stanovení chybovosti optovláknového spoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Petra Lambertová (člen) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Můžete popsat metodu měření chybovosti uváděnou na str. 57, případně uvést další metodu? Vysvětlete průběh přeneseného signálu 1011 z obr. 17.1.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO